TELMAN ƏLİYEV

AMEA-nın həqiqi üzvü, texnika elmləri doktoru, professor

Doğum tarixi: 2 may 1935
Doğum yeri: AR Goranboy rayonu
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru
Elmi rütbəsi: Professor, akademik
Elmi əsərlərin ümumi sayı: 568
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 333
Patentlərin sayı: 98
Kadr hazırlığı: 37 f.d. və 11 e.d.
İş yeri: AMEA-nın İdarəetmə
Sistemləri İnstitutu
Vəzifəsi: Direktor
Xidməti tel.: (+994 12) 5390151
Faks: (+994 12) 5392826
E-poçt: director@isi.az
 1. Noise Control of the Beginning and Development Dynamics of Accidents. Published by in Springer, İngilis-dilində. 2019, pp. 201. T.Əliyev
 2. İntelligent Seismic-Acoustic System for identifying the Area of the Focus of an Expected Earthquake. Earthquakes tectonics. Hazard and risk mitigation, Edited by Taher Zouaghi., Published by in Tech, Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia, The Editor(s) and the Author(s), İngilis-dilində.2017, pp. 293-315. T.Əliyev
 3. Noise monitoring of accidents. Theories, technologies and systems of identification of the latent period of objects' transition into an emergency state. Qəzaların Noise monitorinqi. Scholar's Press, Copy-right©2016, Omni Scrip-tum GmbH& Co.KG Alle Rechte vorbenhalten./All rights reserved. Saarb-rücken, ingilis dilində, səh.360, 2016. Monoqrafiya. T. Əliyev
 4. Noise мониторинг аварий Технологии робастного noise мониторинга идентификации скрытого периода перехода объектов в авaрийное состояние. Qəzaların Noise monitorinqi. Rus-dilində. Palmarium academic publishing, 2016. Səh. 384, Monoqrafiya. T.Əliyev
 5. Распределенные системы noise-мониторинга нарушения сейсмостойкости. Seysmik sabitliyin pozulmasının noise-monitorinqinin paylanmış sistemləri.Palmarium Academic Publishing, 2014, rus-dilində. monoqrafiya s- 408. T.Алиев
 6. Distributed Noise-Monitoring Systems for Seismic Stability Faults. . Seysmik sabitliyin pozulmasının noise-monitorinqinin paylanmış sistemləri. İngilis-dilində. Lambert Academic Publishing, 2014 monoqrafiya səh. 380. Elçin Aliyev, T. Алиев
 7. Noise контроль сердца мобильным телефоном. Технологии робастной Noise идентификации шума сердца и легких для мониторинга начала скрытого периода их заболеваний. Ürəyin mobil telefon vasitəsilə Noise nəzarəti. Monoqrafiya səh 172. Rus-dilində. Almaniya, Palmarium academic publishing, 2013. T. Aliyev, Т.А.Ализаде, Н.Э.Рзаева
 8. Noise Control of heart by Means of a Mobile Phone. LAP. Ürəyin mobil telefon vasitəsilə Noise nəzarəti. (Lambert Academic Publishing), 2012. İngilis-dilində. Monoqrafiya səh 156. T.Aliyev, N.E.Rzayeva T.A.Alizada
 9. Помехотехнологии минимализации ущерба от землетрясений. Zəlzələlər nəticəsində alınana zərərin minimallaşdırılmasının küy texnologiyası. Rus-dilində. Lambert Academic Publishing, 2012. mono-qrafiya səh 216. T. Алиев
 10. Noise Technologies for Minimization of Damage Caused by Earthquakes. Zəlzələlər nəticəsində alınana zərərin minimallaşdırılmasının küy texnologiyası. İngilis-dilində. LAP, Lambert Academic Publishing, 2012. Monoqrafiya səh 220. T. Aliyev
 11. İnformatika və Kibernetikaya həsr edilmiş 50 il (1958-2008) (azərbaycan, rus və ingilis dilində). Bakı, Elm, 2009. Monoqrafiya səh 340. T. Əliyev
 12. Robust Technology with Analysis of Interference in Signal Processing. Küy analizi robast texnologiyası siqnalların emalında. İngilis-dilində. New York, Kluwer Academic/ Plenum Publishers, 2007 AMEA nəşriyyat evi. (ikinci dəfə təkrar çap olunub). Monoqrafiya səh 199. T.Aliyev.
 13. Digital Noise Monitoring of Defect Origin. Springer-Verilag, Defektlərin yaranmasının rəqəmsal küy monitorinqi. İngilis-dilində. London, 2007. Monoqrafiya. Səh 235. T. Aliyev
 14. Цифровые помехoтехнологии. Rəqəmsal küy texnologiyaları. Rus-dilində. Баку, Элм, 2005. Monoqrafiya səh 184. T. Алиев
 15. Теория и технология анализа помехи и помехопрогноза аварий. Qəzaların küy proqnozunun və küy analizinin texnologiyaları nəzəriyyəsi. Баку, Элм, 2004. Rus-dilində. Monoqrafiya səh 166. T. Əliyev
 16. Robust Technology with Analysis of Interference in Signal Processing. Küy analizi robast texnologiyası siqnalların emalında. İngilis-dilində. Kluwer, Academic/plenum Publishers, New York, 2003. Monoqrafiya səh 199. T. Aliyev
 17. Робастная статистика с анализом помехи. Küy analizli robast statistikası. Rus-dilində. М., Машиностроение, 2001. М., Monoqrafiya səh 205. T. Алиев
 18. Робастная технология статистического анализа. Statistik analizin robast texnologiyası. Rus-dilində. Изд-во, Машиностроение, M, 2000. Monoqrafiya səh 190. T. Алиев
 19. Robust computer analysis of experiments. Eksperimentlərin robast kompüter analizi Машиностроение, М, 1999. Monoqrafiya səh 319. T. Аliyev
 20. Робастный компьютерный анализ. Robast kompüter analizi. Monoqrafiya 194. Rus-dilində, 1999 il
 21. Robust computer analysis. Robast kompüter analizi. Baku, Elm, 1998. Monoqrafiya rus-dilində, səh .194. Баку, Элм, 1997. Monoqrafiya. T. Əliyev.
 22. Методы и средства вычислительного эксперимента. Hesablayıcı eksperiment metodları və vasitələri. Баку элм 1997. Monoqrafiya səh 356. T. Əliyev.
 23. Основы экспериментального анализа. Eksperimental analizin əsasları. Машиностроение, М., 1997. Monoqrafiya rus-dilində, səh 273, T. Əliyev.
 24. Экспериментальный анализ. Eksperimental analiz. «Машиностроение», М., 1991. Monoqrafiya rus-dilində, səh 271, T. Алиев
 25. Статистический анализ и кодирование многомерных случайных процессов в реальном масштабе времени. Real vaxt miqyasında çoxölçülü təsadüfi proseslərin statistik analizi və kodlaşdırılması. Rus dilində, elm nəşriyyatı. 1982 il, səh 258. T. Алиев.
 26. Robust technology with analysis of interference. Küy analizli robast texnologiyası. İngilis dili, AMEA Nəşriyyat Evi. pp 214, 2003 Telman Əliyev.
 27. Проектирование систем контроля и управления непрерывными и непрерывно-дискретным технологическими процессами. Методич. Указания к выполнению курсового проектирования по курсу АСУ ТП, Баку, Элм, 1992. Metodik vəsait səh 110 T. Алиев, Гаджиев Р.Г. Мусаева Н.Ф.
 28. Методические указания для выполнения контрольных работ студентами заочного обучения по спец. «Гидромелиорация» по курсу «Основы автоматики и автоматизации гидромелиоративных работ». АзПИ им. Ч.Ильдрыма, Баку, 1988. Metodik vəsait. T. Алиев, Имрани Д.Б. Багирова Т.А. Кулиев З.
 29. Методические указания для выполнения контрольных работ студентами заочного обучения. АзПИ им. Ч.Ильдрыма, Баку, 1987. Metodik vəsait. T. Алиев , Гаджиев А., Меликов Е. Мамедов А. Мирзабабаев Р.
 30. АСУ в строительстве (на аз. языке). Методич. указания и контрольные задания для студентов заочн. отд., АзИСИ, Баку, 1987. Metodik vəsait. T. Алиев , Ахмедов Б. Гаджиев А.М. Меликов А., Мирзабабаев Р. Мамедов А.
 31. Анализ многомерных сигналов. Баку, Элм, 1988. Monoqrafiya səh 259. T. Алиев.
 32. Анализ многомерных сигналов. Элм, Баку, 1982. Monoqrafiya səh 259. T. Алиев.