TELMAN ALIYEV

Active member of ANAS, doctor of technical sciences, professor

Date of birth: 02 May 1935
Place of Birth: Geranboy District, Azerbaijan Republic 
Scientific degree: Doctor of Technical Sciences 
Title: Professor, academician
Total number of scientific publications: 568
Number of scientific publications printed abroad: 333
Number of patents: 98
Staff training: 37 Ph.D and 11 Doctors
Place of work: Institute of Control Systems of ANAS
Position: Director
Service tel.: (+994 12) 5390151
Fax: (+994 12) 5392826
E-mail: director@isi.az

LIST of all scientific publications by Acad. Prof. TELMAN ABBAS ALIYEV, Doctor of Engineering

* Total number of scientific publications: 568

301. Robust aıgorithms for spectral analysis of the thechological parameters of industrial plants. Automatic Control and computer sciences. Alerton Press. İnc., New-York, 1999, №5, p.38-44. T.A.Alizadeh
302. Robastnyye algoritmy spektral'nogo analiza tekhnologicheskikh parametrov promyshlennykh ob"yektov. Avtomatika i vychislitel'naya tekhnika, Latvia, Riga, 1999, №5, pp. 45–52. T.A. Alizade
303. Robust methode algorithms and means of diagnostics of state of sed oil-as construction. Procledincs of institute of mathematics and mechanics, Elm, Baku, 1999, vol. X, р.240-248.
304. Robust computer analysie experiments. Mashinostroenie, M, 1999.
305. Robastnyy komp'yuternyy analiz (Robust computer analysis)
306. Determination of unknown parameters of ecological models in diffusion approximation. National conference on environmental pollution, Islamik Аzad Universite of Ardabil, 16-18 june 1999, р.231-232. Iskenderov A.D. Jumshudov J.S.
307. Robastnaya tekhnologiya formirovaniya statisticheskikh baz znaniy dlya sistem diagnostiki MGSP (Robust technology for forming statistical knowledge bases for MDSP diagnostic systems). Izvestiya ANA, ser.fiz. tekhn.i mat.nauk, 1998, vol.XVIII, pp.3-7 Alizade T.A. Tairova KH.S.
308. Robust computer analysis. Baku, Elm, 1998.
309. Ölçü aletlerinin kalibrasyo-nunda optimum çiriş işaretlerinin seçimi (Selection of optimum signs of calibration in the calibration of measuring instruments). TOK-98 Otomatik control Bilimsel Toplantisi, İstanbul, 15-16 tkim 1998, p. 283-286. Ch.M.Haciyev, R.Taatlin.
310. Nekotoryye voprosy informatizatsii Azerbay-dzhanskoy Respubliki (Some issues of informatization of the Azerbaijan Republic). Proc. II MIntezhd. simp. “Problems. Math.model., manag.. inform. technologies in oil and gas industry”, Baku, 21-26.09.1998, pp.39-43. Ibragimov I.A., Dagkesamanskiy N.D., Kengerlinskiy G.A.
311. Metod proyektirovaniya adaptivnykh informatsionnykh sistem (Method of designing adaptive information systems). Proc. II Int. simp. “Problems. Math.model., manag.. inform. technologies in oil and gas industry”, Baku, 21-26.09.1998, pp.30-34. R.A.Karayev, AI.Mamedzade
312. Gibridnaya sistema diagnostiki morskikh glubokovodnykh statsionarnykh platform (Hybrid system for diagnostics of offshore deepwater fixed platforms). Proc. II Int. simp. “Problems. Math.model., manag.. inform. technologies in oil and gas industry”, Baku, 21-26.09.1998, pp.9-14. Tairova KH.S. Ali-zade T.A.
313. Algorithm to Choose the Regularization Parameters for Statistical Identification. Automation and Remote Control,1998, №6, p.859-865. Amirov Z.A.
314. Algoritm vybora parametrov regulyarizatsii pri statisticheskoy identifikatsii (Algorithm for choosing regularization parameters for statistical identification). RAN "Avtomatika i telemekhanika",1998, №6, pp.130-139. Amirov Z.A.
315. Position-width-pulse analysis and sampling of random signals. Automatic Control and Computer Sciences. Allerton Press. Inc.,1998, №5, p.44-48. Nusratov O.K.
316. Pozitsionno-shirotno-impul'sniy analiz i diskretizatsiya sluchaynykh signalov (Position-width-pulse analysis and sampling of random signals). Avtomatika i vychisli-tel'naya tekhnika, Latvia, Riga, 1998, №5, pp.52-57. Nusratov O.K.
317. Intellektual'naya gibridnaya sistema diagnostiki morskikh sooruzheniy neftegazodobychi (Intelligent hybrid system for diagnostics of offshore oil and gas production facilities). III Mezhd.simp. «Intelektual'nyye sistemy», Pskov, 30.06-04.07.1998, pp.124-126. Nusratov O.K. Musayeva N.F.
318. Neftmasınqayırma informatika problemləri (Informatics problems of oil engineering). Elm və həyat, 1998, №1, pp.1-2.
319. Metody i sredstva diagnostiki glubinno-nasosnogo oborudovaniya neftyanykh skvazhin (Methods and means of diagnostics of deep-well pumping equipment of oil wells). Nefyatnoye khozyaystvo, 1998, №9-10, M., pp.78-80 Nusratov O.K.
320. An algorithm for Eliminating Mikroerrors of noise in the solution of Statistical Dynamics problems. Automation and Remote Control Vol 59. (Plenum publishing corporation), 1998, №5, p.679-688. Musaeva N.F.
321. Algoritm isklyucheniya mikropogreshnostey pomekhi pri reshenii zadach statisticheskoy dinamiki (Algorithm for eliminating microerrors of the noise in solving problems of statistical dynamics). RAN "Avtomatika i telemekhanika",1998, №5, pp.82-94. Musayeva N.F.
322. Position- Width-impulse Analysis of cyclic and random signals. Optoelectronics, Instrumentation and Data Processing Allerton Press, Ins., 1998, № 2, р.85-91. Nusratov O.K.
323. Pozitsionno-shirotno-impul'snyy analiz tsiklicheskikh i sluchaynykh signalov (Position- Width-impulse Analysis of cyclic and random signals). RAN CO "Avtometriya" 1998, №2, pp.87-94. Nusratov O.K.
324. Аlgorithims prodiving adequacy to regression eduquation. Optoelectronics, Instrumentation and data processing. Allerton press, Inc., New York, 1998, №2, р.92-95. Musaeva N.F
325. Algoritmy obespecheniya adekvatnosti uravneniya regressii (Algorithms for ensuring the adequacy of the regression equation). RAN CO «Avtometriya", 1998, №2, pp. 95-98. Musayeva N. F.
326. Pulse-Width and Position Method of diagnostics of Cyclic Processes. Journal of Computer and Syctems Sciences Internati-onal, 1998, №1, p.126-133. Nusratov O.K.
327. Pozitsionno-shirotno-impul'snyy metod diagnostiki tsiklicheskikh protsessov (Pulse-Width and Position Method of diagnostics of Cyclic Processe) Izvestiya RAN, «Teoriya i sistemy upravleniya»,1998, №1, pp.133-138. Nusratov O.K.
328. Algorithms for the analysis of cyclic signals. Automatic Control and Computer Sciences. Allerton Press, Inñ. New-York, 1998, №2, рр.59-64. Nusratov O.K.
329. Algoritmy analiza tsiklicheskikh signalov (Algorithms for the analysis of cyclic signals). Avtomatika i vychislitel'naya tekhnika, Latvia, Riga, 1998, №2, pp. 68-74. Nusratov O.K.
330. Planning an experiment in calibration problems of measuring apparatus. XI IMEKO WORD CONGRESS. New measure-Ments-challenges and visions. Tampere, Finland, 1-6 June, 1998. Isaev M.M., Hacıyev Ch. M.
331. Nekotoryye metody statisticheskogo analiza sluchaynykh mnogomernykh protsessov v real'nom masshtabe vremeni (Some methods of statistical analysis of random multivariate processes in real time). Dokl. AN AzSSR, 1997, vol. 33, №7, pp. 11-16.
332. Vybor parametra regulyarizatsii pri reshenii zadachi statistich. Identifikatsii (Selection of the regularization parameter in solving the problem of statistical identification). Trudy IMM AN Azerb., 1997, vol.VII (XV). Amirov Z.A.
333. Algoritmy uluchsheniya adekvatnosti statisticheskikh matematicheskikh modeley (Algorithms for improving the adequacy of statistical mathematical models). Mat. 1 Mezhd. konf.po mat. ekonomike, negladkomu analizu i informatike, Baku, 04.04.97. Musayeva N.F.
334. Algoritmy ustraneniya vliyaniya pomekh pri spektral'nom analize (Algorithms for eliminating the effect of the noise in spectral analysis). Mat. 1 Mezhd. konf.po mat. ekonomike, negladkomu analizu i informatike, Baku, 04.04.97, pp.66-70. Alizade T.A. Mirzoyev T.M.
335. Gibridnaya sistema kontrolya oborudovaniya neftyanykh skvazhin (Hybrid system for monitoring oil well equipment). Mat. 1 Mezhd. konf.po mat. ekonomike, negladkomu analizu i informatike, Baku, 04.04.97. Agayev F.A. Nusratov O.K.
336. Algoritmy uluchsheniya adekvatnosti statisticheskoy identifikatsii (Algorithms for improving the adequacy of statistical identification). Izvestiya RAN "Teoriya i sistemy upravleniya", 1997, №3, pp. 37-42. Musayeva N. F.
337. Algoritms for Improving Adequacy of Statistical Identification. Journal of Computer and Syctems Sciences Interna-tional. international (A Journal of Optimization and Control), 1997, vol. 36, №3, p.363-369. N.F.Musaeva
338. Algoritm opredeleniya dispersii pomekhi sluchaynykh signalov (Algorithm for determining the variance of the noise of random signals). Pribory i sistemy upravleniya, 1997, №12. pp.33-34. Musayeva N.F.
339. Metody i sredstva vychislitel'nogo eksperimenta (Methods and Means of Computational Experiment). Baku, Elm, 1997.
340. Osnovy eksperimental'nogo analiza (Fundamentals of experimental analysis). Mashinostroyeniye, M., 1997.
341. Algoritmy uluchsheniya adekvatnosti statisticheskikh matematicheskikh modeley (Algorithms for improving the adequacy of statistical mathematical models). Trudy 1 Mezhd.konf. po mat.ekonomike, negladkomu analizu i informatike, Baku, 4-5.09.1997. Musayeva N.F.
342. Algoritm for determining a dispersion and erros caused by random signal interferences. Optoelectronics, Instrumen-tation and data processing. Allerton press, Ins., New-York, 1997. №3, p. 74-86. Musaeva N.F.
343. Algoritmy opredeleniya dispersii i pogreshnostey, vyzyvayemykh pomekhami sluchaynykh signalov (Algorithms for determining the variance and errors caused by the noise of random signals). RAN CO «Avtometriya», 1997, №3. Musayeva N.F.
344. Algoritm uluchsheniya otsenok statisticheskikh kharakteristik tekhnologich. parametrov ob"yektov energetiki (Algorithm for improving estimates of statistical characteristics of technological parameters of energy facilities). «Elektrichestvo», 1996, №10, pp.12-19. Musayeva N.F.
345. Algoritm korrektsii pogreshnostey otsenok avto- i vzaimno-korrelyatsionnykh funktsiy tekhnologicheskikh parametrov (Algorithm for correcting errors in estimates of auto- and cross-correlation functions of technological parameters). Pribory i sistemy upravleniya, 1996, №8, pp.34-36. Musayeva N.F.
346. Intellektualizatsiya diagnostiki tsiklicheskikh protsessov (Intellectualization of diagnostics of cyclic processes). II Mezhd.simp. «Intellektual'nyye sistemy», S.-Peterburg, 1996, 01-04 aprel', pp. 90-93. Nusratov O.K. Mirzoyev T.M.
347. Özəl təhsil sistemində texniki ixtisaslar üzrə kadr hazırlanması (Preparation of personnel on technical specialties in the private education system). “Özəl təhsilin problemləri və perspektivləri” Elmi-praktiki konf.tezisləri, Baku, 1996.
348. Voprosy diagnostirovaniya lineynykh sistem s ispol'zovaniyem obnovlyayushchey posledovatel'nosti (Issues of diagnostics of linear systems using a renovating sequence). Izvestiya AN Az. «Informatika i problemy upravleniya», 1995, №5-6, vol.16, pp.8-15. Gadzhiyev CH.M. (12 tekrer)
349. Statistical identification with balancing erros. Journal of Computer and Systems Sciences Interna-tional, 1995, vol. 34, №3, p.50-55. Musayeva N.F.
350. Statisticheskaya identifikatsiya s uravnoveshivaniyem pogreshnostey (Statistical identification with balancing erros). Izvestiya RAN «Teoriya i sistemy upravleniya», 1995, №3, pp. 50-55. Musayeva N.F.
351. Sistema diagnostiki tsiklicheskikh protsessov (System of diagnostics of cyclic processes). Izvestiya AN Az. «Inforatika i problemy upravleniya», 1995, №5-6, vol.16, pp.3-7. Nusratov O.K
352. Algoritm for reducing errors in estimation of a correlation function of a noisy signal. Optoelectronics, instrumen-tation and data processing, Allerton press, inc./New-Уork, 1995, №4, p.100-106. Musaeyva N.F.
353. Algoritm umen'sheniya pogreshnostey otsenki korrelyatsionnoy funktsii signala s shumom (Algoritm for reducing errors in estimation of a correlation function of a noisy signal). RAN CO «Avtometriya», 1995, №4, pp.105-112. Musayeva N. F.
354. Algoritm postroyeniya optimal'noy korrelyatsionno-ekstremal'noy sistemy (Algorithm for constructing an optimal correlation-extremal system). Izvestiya AN Azerb, 1995. №1-2, vol.16, pp.3-9. Musayeva N.F. Pashayev SH.T.
355. Bank kreditləri üzrə məlumatların avtomatlaşdırılmış emalı (Automated processing of bank loan information). Azərb. EA Xəbərləri, 1995, №1-2, pp.140-144. Kerimov S.K. Veliyev N.N.
356. Ekspertnaya sistema dlya obnaruzheniya i diagnostiki avariy pri burenii skvazhin (Expert system for detecting and diagnosing drilling accidents). Az. Neftyanoye khozyaystvo, 1994, №3-4, pp.41-45. Karayev R.A. Movsumov A.A. Nusratov O.K.
357. Ob ispol'zovanii sboynykh zapisey v massive poletnoy informatsii (On the use of faulty records in an array of the flight data). Izvestiya AN Azerb, 1994, №5-6, vol.15, pp.76-78. Orudzhev G.G. Azizov E.A. Azizov R.A. et al.
358. FN PPP dlya resheniya odnomernykh zadach teorii mnogofaznoy fil'tratsii (FN PPP for solving one-dimensional problems in the theory of multiphase filtration). Izvestiya AN Azerb., 1994, №5-6, vol.15, pp.10-14 Shirinov K.F. Pirmamedov V. Musayev G.M.
359. Algoritm vybora parametrov regulyarizatsii pri statisticheskoy identifikatsii (Algorithm for selecting the regularization parameters for statistical identification). Izvestiya AN Azerb, 1994, №5-6, vol.15, pp.3-9 Amirov Z.A.
360. Nechetkaya korrelyatsionno-ekstremal'naya sistema diagnostiki sosudov konechnostey (Fuzzy correlation-extremal system of diagnostics of the vessels of extremities). Izvestiya AN Azerb, 1994, №1-2, vol. 15, pp.82-85. Pashayev Sh.T.
361. Opredeleniye dinamicheskikh kharakteristik stokhasticheskikh protsessov s isklyucheniyem mikropogreshnostey pomekh (Determination of the dynamic characteristics of stochastic processes with the elimination of micro-errors of noises). Izvestiya AN Azerb, 1994, №1-2, vol. 15, pp.3-10 Musayeva N.F.
362. Obespecheniye adekvatnosti mat.modeley i generirovaniya znaniy v intellektual'nykh sistemakh (Ensuring the adequacy of mathematical models and the generation of knowledge in intelligent systems). I Mezhd.simp. «Intellektual'nyye sistemy-94», Sb. mater.i soobshch., Dagestan, Makhachkala, 22-27.06.1994, Izd. MGTU. Musayeva N.F.
363. Nechetkaya statisticheskaya identifikatsiya matem. modeley tekhnologicheskikh protsessov (Fuzzy statistical identification of mathematical models of technological processes). Tez.Mezhd.NTK «Avtomatizatsiya biotekhnich. Sistem v usloviyakh rynochnoy konversii», M., 1994. Musayeva N.F.
364. Diskretnoye preobrazovaniye Fur'ye propozitsionnym signalom (Discrete Fourier transform by a propositional signal). Izvestiya AN Azerb, 1993, №5-6, vol.14, pp.67-69. Ismailov SH.D.
365. Pribor dlya signalizatsii kontsa protsessa pomola (Device for signaling the end of the milling process). Nauka i tekhnika, M.,1993, №1.
366. Stochastic surface shape control of distrubuted parameter mechanical systems and on optimal estimation of control efforts and states. Izvestiya. AN Azerb., 1993, №5-6, vol.14, pp.30-39. M.T.Mustafaev Osman Sonolcan.
367. Modelirovaniye s uravnoveshivaniyem pogreshnostey (Simulation with error balancing). Izvestiya AN Azerb, 1993, №5-6, vol.14, pp.3-9. Musayeva N.F.
368. Stokhasticheskaya iteratsionnaya identifikatsiya uravneniya regressii s nechetkoy obrabotkoy tekhnologicheskikh parametrov (Stochastic iterative identification of the regression equation with fuzzy processing of technological parameters). Izvestiya AN Azerb, 1993, №1-2, vol.14, pp.50-54 Musayeva N.F. Dzhafarov R.I.
369. Algoritmy funktsionirovaniya pomekhoustoychivykh korrelyatsionno-ekstremal'nykh sistem (Algorithms of operation of noise-resistant correlation-extremal systems). Izvestiya AN Azerb, 1993, №1-2, vol.14, pp.30-35. Musayeva N.F. Pashayev SH.T.
370. Stokhasticheskoye upravleniye formoy poverkhnosti mekhanicheskikh sistem s raspredelennymi parametrami: optimal'naya otsenka upravlyayushchikh vozdeystviy i sostoyaniy (Stochastic control of the shape of the surface of mechanical systems with distributed parameters: optimal estimation of control actions and states). Izvestiya AN Azerb., 1993, № 5-6, vol. 14
371. Invariantnyye korrelyatsionnyye sistemy dlya kontrolya tekhnologi-cheskikh protsessov v proizvodstve stroitel'nykh materialov (Invariant correlation systems for the control of technological processes in the production of building materials). Mat.II Mezhd. Konf.Sistemnyy analiz, modelirov. i upravleniye slozhnymi protsessami i ob"yektami na baze EVM, Tashkent, 1992. Musayeva N.F. Dzhafarov R.I. Pashayev Sh.T.
372. Adaptivnyye sistemy identifikatsii nepreryvnykh tekhnologicheskikh protsessov (Adaptive systems for the identification of continuous technological processes). Mat.II Mezhd. Konf. Sistemnyy analiz, modelirovaniye i upravleniye slozhnymi protsessami i ob"yektami na baze EVM, Tashkent, 1992 Musayeva N.F. Dzhafarov R.I. Pashayev Sh.T.
373. Proyektirovaniye sistem kontrolya i upravleniya nepreryvnymi i nepreryvno-diskretnym tekhnologicheskimi protsessami (Designing systems of control and management of continuous and continuous-discrete technological processes). Metodich. Ukazaniya k vypolneniyu kursovogo proyektirovaniya po kursu ASU TP, Baku, Elm, 1992. Gadzhiyev R.G. Musayeva N.F.
374. Iteratsionnaya identifikatsiya uravneniy regressiy s primeneniyem metoda stokhasticheskoy korrektsii (Iterative identification of regression equations using the stochastic correction method). Dep. v VINITI, №11, 23.07.1992. Musayeva N.F. Dzhafarov R.I.
375. Sistema kontrolya i upravleniya v pishchevoy promyshlennosti s uchetom vzaimosvyazi mezhdu nepreryvnomi i nepreryvno-diskretnym tekhnologicheskimi protsessami (Control and management system in the food industry, taking into account the relationship between continuous and continuous-discrete technological processes). Mat.nauchn.konf. «Biomedits. i ekologicheskoye priborostroyeniye: nauka promyshlennost', rynok, Ryazan', 1992. Musayeva N.F. Mirzoyev T.M.
376. Device for reading graphic information. CA № 1709362, BI №4, 1992 Kurbanova N.G., Kasumov R.M.
377. Apparaturnoye diagnostirovaniye sostoyaniya sosudov s narushennoy prokhodimost'yu (Instrumental diagnostics of the state of vessels with impaired passage). Mat. nauchn. konf. «Biomedits. i ekologicheskoye priborostroyeniye: nauka promyshlennost', rynok, Ryazan', 1992. Musayeva N.F. Pashayev SH.T.
378. Statistichesko-veroyatnostnyye algoritmy i PPP identifikatsii medlenno protekayushchikh tekhnologicheskikh protsessov (Statistical-probabilistic algorithms and PPP for the identification of slowly flowing technological processes). Mat.V nauch.konf. «Primeneniye veroyatnostno-stat. metodov v burenii i nefte-gazodobyche», Baku, 1991 Musayeva N.F. Pashayev Sh.T.
379. Raspoznavaniye skoropisnykh tekstov s arabskoy grafikoy (Recognition of cursive texts with Arabic graphics) Mat.nauchn.konf. «Intellektualizatsiya sistem upravleniya (ISU-91)», Baku, 1991. Kurbanova N.G.
380. Distantsionnyy signalizatorov s sovmeshcheniyem protsessov kodirovaniya i identifikatsii sostoyaniya stokhastich. ob"yektov upravleniya (Remote signaling devices with combining the processes of coding and identification of the state of stochastic control objects). Mat.I Resp.nauchno-prakt. Konf. po problemam upravleniya i informatiki Baku, 1991. Ismailov SH.D. Mirzoyev T.M.
381. Mnogodiktorskiy rechevoy interfeys dlya ob"yektov stroitel'noy promyshlennosti (Multi-discourse speech interface for construction industry facilities). Tez.dokl.nauchn.konf. «Intellektualizatsiya sistem upravleniya», (ISU-91), Baku. 1991. Ismailov SH.D. Ibragimov N. Salayev A.R.
382. Automatic control system for spray drying. CA № 1629714, BI №7, 1991 Hajiyev R.G., Zeynalov E.E.
383. Voprosy nadezhnosti v sistemakh upravleniya kontrolya medlenno protekayushchimi protsessami (Reliability issues in systems of control and management of slowly proceeding processes). Mat.I Vsepp.konf. «Sistemnyy analiz, modelirovaniye i upravleniye slozhnymi protsessami i ob"yektami na baze EVM», Tashkent, 1991. Aliyev N.M. Guseynov N.G.
384. Sistema kontrolya i upravleniya slozhnymi proizvodstvami s uchetom vzaimosvyazi mezhdu nepreryvnymi i nepreryvno-diskretnymi tekhnologicheskimi protsessami (A system for control and management of complex production, taking into account the relationship between continuous and continuous-discrete technological processes). Mat.I Vsepp.konf. «Sistemnyy analiz, modelirovaniye i upravleniye slozhnymi protsessami i ob"yektami na baze EVM», Tashkent, 1991. Ibragimov N.S. Musayeva N.F.
385. Device for controlling the heat treatment of concrete and reinforced concrete products. CA №1689078, BI №41, 1991 Hajiyev R.G., Zeynalov E.E., Babayev Ch.A.
386. Intellektualizatsiya sistem upravleniya proizvodstvami stroitel'noy promyshlennosti (Intellectualization of production management systems in the construction industry). Tez. dokl.Vsepp.nauchn.konf. «Intellektualizatsiya sistem upravleniya», Baku, AzISI, 1991. Gadzhiyev R.G. Kadyrov N.A. Salimov E.G.
387. Temperature measuring device. CA № 1679221 22.05.1991 Kadimov R.M., Zeynalov E.E.
388. Intellektual'naya mikroprotsessornaya sistema upravleniya keramicheskim proizvodstvom (Intellectual microprocessor control system for ceramic production). Tez. dokl. «Mikroprotsessornyye sistemy avtomati-ki», Novosibirsk, 1990. Gadzhiyev R.G. Kadyrov N.A
389. Device for controlling the heat treatment of concrete products. CA №1569809, 08.02.1990 Hajiyev R.G., Zeynalov E.E., Morozova L.K.
390. Analiz stokhasticheskikh protsessov po ikh pozitsionnym sluchaynym signalam (Analysis of stochastic processes by their positional random signals). Tez.dokl. NTK «ASU v konditerskoy promyshdennosti», Odessa, 1990. Ibragimov N.S.
391. Komp'yuternaya identifikatsiya rukopisey na arabskom alfavite (Computer identification of manuscripts in the Arabic alphabet). Doklady AN Azerb., 1990, №4,5 Kasumov B.M. Kagramanov D. Kurbanova N.G.
392. Device for reading graphic information. CA №1562946, 08.01.1990 Kurbanova N.G.
393. Tsifrovaya izmeritel'naya fil'tratsiya nepreryvnykh signalov (Digital measuring filtering of continuous signals). Tez.dokl. NTK «Problemy sozdaniya, opyt razrabotki, vnedreniya ASU v neft, gazovoy, neftekhim. prom-sti i ob"yektov neftesnabzheniya», Sumgait, 1990. Ibragimov N.S. Mirzoyev T.M.
394. Mikroprotsessornyye sistemy kosvennogo izmereniya tekhnologicheskikh parametrov proizvodstva keramicheskikh izdeliy (Microprocessor systems for the indirect measurement of technological parameters for the production of ceramic products). Tez.dokl.II Vsepp.NTK “Mikroprotsessornyye sistemy avtomatiki», Novosibirsk, 1990. Gadzhiyev R.G. Zeynalova E.E. Mirzoyev T.M.
395. Analyzer of rheovasignals for the indication of the presence of vessels with impaired patency. CA №1602454, BI №40, 1990 Amanesyat G.A., Itkin S.A., Mamedov Y.D.
396. Intellektual'naya proizvodstvennaya sistema upravleniya keramicheskim proizvodstvom (Intelligent control system for ceramic production). Mat. Vsepp.nauchno-tekhnich. soveshch. «Teoreticheskiye i prikladnyye problemy sozdaniya sistemy upravleniya tekhnich.protsessami», Chelyabinsk, 1990, p.2 Gadzhiyev R.G. Kadyrov N.A. Mirzoyev T.M.
397. Analiz signalov s ogranichennym spektrom pri pomoshchi mul'tisluchaynykh funktsiy (Analysis of signals with a limited spectrum by means of multi-random functions). Dep. v VINITI, №4234-V89, 27.06.1989. Ismailov SH.D.
398. Intellektual'naya sistema dlya raspoznavaniya vidov braka i otsenki keramicheskikh izdeliy (Intelligent system for recognition of types of defects and assessment of ceramic products). Mater. Vsepp. konf. «Mat. metody raspoznavaniya obrazov», Riga, 1989. Gadzhiyev R.G. Kadyrov N.A. Mirzoyev T.M.
399. Mikroprotsessornaya sistema kontrolya tekhniches-kogo sostoyaniya nepreryvno-diskretnykh i nepreryvnykh ob"yektov (Microprocessor control system for the technical state of continuous-discrete and continuous objects). Mat. Vsepp. konf.«Fundam. Issled. i novyye tekhnologii v stroit. Materialovedenii», Belgorod, 1989, p.9. Aliyev N.S. Gadzhiyev R.G. Mirzoyev T.M.
400. Lingvisticheskaya model' po otsenke kachestva oblitsovki keramicheskikh izdeliy (A linguistic model for assessing the quality of ceramic veneer). Mat. Resp.sem. «Problemy sozdaniya sistem obrabotki, analiza i raspoznavaniya obrazov», Tashkent, 1989. Gadzhiyev R.G. Ibragimov N.S. Kadyrov N.A.

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]