TELMAN ALIYEV

Active member of ANAS, doctor of technical sciences, professor

Date of birth: 02 May 1935
Place of Birth: Geranboy District, Azerbaijan Republic 
Scientific degree: Doctor of Technical Sciences 
Title: Professor, academician
Total number of scientific publications: 555
Number of scientific publications printed abroad: 330
Number of patents: 95
Staff training: 37 Ph.D and 11 Doctors
Place of work: Institute of Control Systems of ANAS
Position: Director
Service tel.: (+994 12) 5390151
Fax: (+994 12) 5392826
E-mail: director@isi.az

1. T.A. Aliev, N.E. Rzayeva. Algoritmy spektral'nogo i korrelyatsionnogo analiza pomekhi sluchaynykh signalov v skrytom periode avariynogo sostoyaniya ob"yektov kontrolya (Algorithms of spectral and correlation analysis of noise of random signals in the latent period of emergency state of control objects). Mekhatronka, avtomatizatsiya, upravleniye, M., 2018, v.19, No 3, pp.183-193.
2. T.A. Aliev, N.F. Musaeva, M.T. Suleymanova. Tekhnologii primeneniya Noise-kharakteristik dlya provedeniya rannego seysmicheskogo monitoringa i opredeleniya stepeni razvitiya defekta stroitel'nykh ob"yektov (Technologies for applying Noise characteristics for early seismic monitoring and determining the degree of defect development of construction facilities). VIII Mezhd. nauchno-prakticheskoy konf. "Investitsii, stroitel'stvo, nedvizhimost' kak material'nyy bazis modernizatsii i innovatsionnogo razvitiya ekonomiki" (VIII Int. scientific and practical conf. "Investments, construction, real estate as a material basis for modernization and innovative development of the economy), 13-15 March 2018, Tomsk, Izd. TGASU, pp. 295-303
3. T.A. Aliev, N.F. Musaeva, B.I. Gazizade. Algoritmy postroyeniya modeli zashumlennogo protsessa putem korrektsii zakona yego raspredeleniya (Algorithms for constructing a noisy process model by correcting the law of its distribution). Mezhd.nauchno-tekhn. zhurnal «Problemy upraavleniya i informatiki”, Kyiv, 2017, No 5, pp. 56-68.
4. Aliev T.A., Musaeva N.F., Gazizade B.I. Algorithms for constructing a model of the noisy process by correction of the law of its distribution. Automation and Information Sciences, 2017, Vol.49, Issue 9, pp. 61-75, by Begell House, New-York, Springer.
5. Razrabotka algoritmov i programmnykh sredstv dlya vyyavleniya neispravnostey tekhnicheskikh ob"yektov na ranney stadii (Development of algorithms and software for the detection of malfunctions of technical objects at an early stage). "Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri” I Resp. konf., mater., Bakı, 2017, 17 May. Musaeva N.F., Suleymanova M.T.
6. Tekhnologii vyyavleniya ranney stadii vozniknoveniya neispravnostey ob"yektov teplosnabzhe-niya po otsenkam kharakteristik pomekhi (Technologies for detecting the early stage of failure of heat supply facilities by estimating the noise characteristics). “Müasir istilik təchizatında proqressiv texnologiyalar” mövzusunda Respublika Elmi-Praktik Konf. mat.. Bakı, 8-9 June 2017, pp. 3-7. Musaeva N.F., Suleymanova M.T.
7. Sistema distantsionnogo izmereniya debita neftyanykh skvazhin s agzu “Trap” (System for remote measurement of oil flow rate by "Trap" automated group measure unit) I Mezhd. nauchno-tekhn. Konf. "Problemy polucheniya, obrabotki i peredachi izmeritel'noy informatsii", Ufa, 21-22.09.2017. pp. 150-153. G.A.Guluyev, As.G.Rzayev, F.G.Pashayev
8. Algoritm identifikatsii dinamogramm shgnu po normirovannoy korrelyatsii (Algorithm for the identification of dynamometer cards of SRPU based on normalized correlation). ELEKTROPRIVOD, ELEKTROTEKHNOLOGII I ELEKTROOBORUDOVANIYe PREDPRIYATIY Sbornik nauchnykh trudov III Mezhdunarodnoy (V I Vserossiyskoy) nauchno-tekhnicheskoy konferentsii – Ufa: Izd-vo UGNTU, 2017.– pp. 619-624. Rzayev As.G., Pashayev F.G., Rezvan M.G., Aliyev Y.G.
9. Eksperimental'noye raspredeleniye i identifikatsiya dinamogramm (Experimental distribution and identification of dynamometer cards). III Mezhd. (VI Vseros-siyskaya) nauchno-tekhn. Konf."Elektroprivod, elektrotekhnologii i elektrooborudovaniye predpriyatiy", Ufa, UGNTU, 21-22.04.2017, pp.605-610. G.A.Guluyev, D.A.Iskenderov, F.G.Pashayev, I.A.Akhmedov
10. Opredeleniye integral'nogo indikatora pri primeneniye pomekh monitoringa (Determination of the integral indicator in the use of noise monitoring). Informatyka ta systemni nauky (ISN–2017) VIII Vseukrayinsʹkoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi za mizhnarodnoyu uchastyu, Poltava, 16-18.03.2017, c.11-14. H.A.Huluev, F.H.Pashaev, As.H.Rzaev, Y.A.Akhmedov
11. Tekhnologii monitoringa i kontrolya tekhnicheskogo sostoyaniya shtangovogo glubinnogo nasosa (shgn) po otsenkam kharakteristik pomekhi (Technologies for monitoring and control of the technical condition of a sucker-rod pump (SRPU) based on the estimates of noise characteristics). Transaction of Azerbaijan National Academy of Sciences, Ser. of Physcal-Techn. And Math. Sciences: Informatics and Control Problems, 2017, vol. XXXVII, No.3, Aliev T.A.
12. Algorithms of building a model of the noisy process by correction of the law of its distribution. Automation and Information Sciences, 2017, Vol., Issue, p.1-11, by Begell House, New-York, Springer, Musaeva N.F., Gazizade B.I.
13. Distribution density function of noise as an indicator for identifying the degree of fault growth in sucker rod pumping units (SRPU). Automation and Information Sciences, 2017, vol.49, Issue 4, p.1-11, by Begell House, New York, Springer. Musaeva N.F., Suleymanova M.T
14. Funktsii plotnosti raspredeleniya pomekhi kak indikatora dlya vyyavleniya stepeni razvitiya neispravnosti shtangovoy glubinnoy nasosnoy ustanovki (Distribution density function of noise as an indicator for identifying the degree of fault growth in sucker rod pumping units) Mezhd.nauchno-tekhn. zhurnal «Problemy upravleniya i informatiki”, Kiyev, 2017, No2, pp. 94-103 N.F. Musaeva, M.T. Suleymanova
15. Chuvstvitel'nyye algoritmy vyyavleniya stepeni razvitiya neispravnostey shtangovoy glubinnoy nasosnoy ustanovki (Sensitive Algorithms for Identifying the Degree of Fault Growth in Sucker Rod Pumping Units). Mekhatronka, avtomatizatsiya, upravleniye, M., 2017, v.18, No2, pp.94-103. N.F.Musayeva. M.T.Suleymanova, B.I.Gazizade
16. Sensitive Algorithms for Identifying the Degree of Fault Growth in Sucker Rod Pumping Units. Mechatronics, automation, control, 2017, vol. 18, №2, pp.94-102. N.F.Musaeva M.T.Suleymanova, B.I.Gazizade
26. Tekhnologiya opredeleniya robastnykh otsenok korrelyatsionnykh funktsiy sluchaynykh zashchumlennykh signalov (Technologies for determining the robust estimates of correlation functions of random noisy signals) Izmeritel'naya tekhnika, 2017, April, No4, pp. 27-31 N.E.Rzayeva.
18. Technologies for determining the robust estimates of correlation functions of random noisy signals. Measurement Techniques 2017, No 4, pp. 27-31 (TR- 0,290). Rzayeva N.E.
19. Robust correlation technology for online monitoring of changes in the state of the heart by means of laptors and smartphones. Biomedical Signal Processing and Control, 31/2017, pp.(TR - 2,214) N.E.Rzayeva, U.E.Sattarova.
20. Robust technology and system for management of sucker rod pumping units in oil wells. Mechanical Systems and Signal Processing. Vol. 99 (15). 2018. P. 47-56 (TR - 4,116). A.H.Rzayev, G.A.Guluyev T.A.Alizada N.E.Rzayeva
21. Noise technologies and systems for monitoring the beginning of the latent period of accidents on fixed platforms. Mechanical Systems and Signal Processing, 2017 vol. 87, part A, pp. 111–123 (TR - 4,116). T.A.Alizada, N.E.Rzayeva
22. Identifikatsiya mekhanizma tekhnicheskikh dvizheniy, privodyashchikh k vozniknoveniyu zemletryaseniya (Identification of the mechanism of technical movements leading to earthquakes) Vestnik Azerbaydzhanskoy Inzhenernoy Akademii, 2016, No4, v.8, Rasulov S.R., Guluyev G.A., Ab.G.Rzayev
23. Kompleks NOISE monitoringa, ranney diagnostiki i upravleniya protsessami mekhanizirovannoy dobychi nefti (Complex of NOISE monitoring, early diagnosis and management of artificial lift processes). “Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya texnologiyaları" III Resp. Elmi Konf., Sumqayıt, 2016, 15-16 December Nusratov O., Rzayev Ab, Guluyev G., Rzayev As., Pashayev F., Aliyev YA., Rezvan M.
24. Azərbaycan Respublikasında tibbi informatikanın təşəkkülü və perspektivləri. "Elektron tibbin multi-dissiplinar problemləri" I resp. elmi-praktik konf. (Establishment and prospects of medical computer science in the Azerbaijan Republic. "Multidisciplinary problems of electronic medicine" I resp. scientific-practical configuration.) Mat. Baku, 2016, May 24. (plenary report), Aliyev T.)
25. Təyyarələrin uçuşdan əvvəl Noise monitorinqi sisteminin işlənilməsi (Noise technologies in aviation). AEROEX 2016 Int. Aerospace Conference, Turkey, Kayseri, 13-16 October. Alizada T.A, Rzayeva N.E.
26. Models for Indicating the Period of Failure of Industrial Objects. The 6th World Conf. on Soft Computing, 50th Anniversary of Fuzzy Logic and Its Applications and 95th Birthday Anniversary of Lotfi A. Zadeh, University of Ca-lifornia, Berkeley, 22-25.05.2016. N.F.Musaeva, O.Q.Nusratov, A.G.Rzayev, U.E.Sattarova
27. Predposylki primeneniya Fuzzy Logic k analizu Noise kharakteristik seysmoakusticheskikh signalov (Background of the application of Fuzzy Logic to the analysis of Noise characteristics of seismic-acoustic signals) VII All-Ukrainian Scientific-Practical Conf. “Computer Sciences and Systems Sciences”, Poltava, Ukrayna, 2016, 10-12 march, pp. 15-17. G.A.Guluyev, F.G.Pashayev, M.E.Aliyev, I.A.Akhmedov
28. Intelligent Seismic-Acoustic System for Identifying the Location of the Areas of an Expected Earthquake. Journal of Geoscience and Environment Protection, 2016, №4, рр. 147-162. Quluyev Q.A , Pashayev F.H, Sattarova.U.E, Rzayeva.N.E.
29. Models for indicating the period of failure of industral objects. Springer, .2016, vol 342, pp 389-405. Musayeva.N.F, Nusratov O.Q, Rzayev A.G, Sattarova.U.E.
30. Tekhnologiya formirovaniya robastnykh korrelyatsionnykh matrits matematicheskikh modeley dinamiki ob"yektov upravleniya (Technology of forming robust correlation matrices of mathematical models of the dynamics of control objects). Mekhatronika, avtomatizatsiya, upravleniye, M., 2016, No 3, v.17, pp.147-157. Musaeva N.F., Sattarova U.E., Rzayeva N.E.
31. Robastnyye tekhnologii opredeleniya otsenok korrelyatsionnykh funktsiy sluchaynykh zashumlennykh signalov (Robust technologies for determining estimates of correlation functions of random noisy signals) Avtomatizirovannyye tekh-nologiii proizvodstva, 2016, No1(11), pp. 41-49. Rzayeva N.E.
32. Görünməyən obyektlərin yerinin akustik metodla təyini. Milli təhlükəsizlik və hərbi elmlər (Locating invisible objects by the acoustic method. National Security and Military Sciences) 2015, No. 1, p.130-133, E. Hashimov, A.B. Pashayev, E.N. Sabziyev.
33. Development of a system of management and control of the technological process of drilling oil wells. International Scientific Journal.Therotical & Applied Science, 2015, Issue:12, vol. 32, p. 108-112. Mamedov F.I., Rzayev As.G., Mamedov J., Rasulov G.R.
34. Primeneniye algoritmov vychisleniya kharakteristik pomekhi dlya postroyeniya yeye differentsial'noy funktsii normal'nogo raspredeleniya (Application of algorithms for calculating the characteristics of the noise for the construction of its differential function of the normal distribution). Transaction of Azerbaijan National Academy of Sciences, Series of Physical-Technical and Mathematical Sciences: Informatics and Control Problems, 2015, Vol. XXXV, No.6, pp.56-65, N.F.Musayeva, M.T.Suleymanova, B.I.Gazyzade
35. Theoretical foundations of forming the robust correlation matrices of mathematical models of the dynamics of control objects. Transaction of Azerbaijan National Academy of Sci-ences, Ser. of Phys.-Techn. and Mathematical Sciences: Informatics and Control Problems, 2015, Vol. XXXV, No.6, pp. 3-2 N.F. Musayeva, U.E. Sattarova, N.E. Rzayeva
36. Razrabotka mobil'noy sistemy robastnogo noise monitoringa izmeneniy v funktsionirovanii serdtsa (Development of a mobile system for robust noise monitoring of changes in cardiac function) Vostochno-Yevropeyskiy zhurnal peredovykh tekhnologiy, 2015, 6/9(78), pp.28-36. Rzayeva N.E
37. Development of the algorithms of correction of correlation matrices. Vostochno-Yevropeyskiy zhurnal peredovykh tekhnologiy (Eastern-European Journal of Enterprise Technologies), 2015, №6/4(78), pp.65-76 N.F. Musayeva, U.E. Sattarova, N.E. Rzayeva
38. Razrabotka sistemy identifikatsii seysmostoykosti i monitoringa zarozhdeniya anomal'nykh seysmicheskikh protsessov (Development of a system for identifying seismic stability and monitoring the generation of anomalous seismic processes). Vostochno-Yevropeyskiy zhurnal peredovykh tekhnologiy, 2015, №5/4(77), pp. 19-38. M. Abbasov, G.A. Guluyev, F.G. Pashayev, U.E. Sattarova
39. Intelligent seismic-acoustic system for identifying the location of the areas of an expected earthquake. 3TDMSK, Izmir, 2015, 14-16 october. G.A.Guluyev, F.H.Pashayev, A.B.Pashayev
40. Monitoring zarozhdeniya gipotsentrov zemletryaseniy v vechnomerzlykh sredakh adaptiruyemoy set'yu stantsiy RNM ASP (Monitoring of initiation of hypocenters of earthquakes in permafrost environment by the adaptable network of RNM ASP stations). Third Int. seminar "Arctic vector of development and dialogue", St. Petersburg, 2015, October. V.Mitko, V.Makarov, M.Minina, E.Aliyev, G.Guluyev, F.Pashayev, A.Almasov, T.Alizade
41. Intellektual'naya seysmoakusticheskaya sistema vyyavleniya zony ochaga ozhidayemogo zemletryaseniya (Intelligent seismoacoustic system for identifying the area of the focus of expected earthquakes) X Int. seismological school: Modern methods of processing and interpreting seismological data, 14-18.09.2015 G.A.Guluyev, F.G.Pashayev, U.E.Sattarova, A.B.Pashayev
42. Sistema diagnostiki i upravleniya SHGNU neftyanykh skvazhin s ispol'zovaniyem robastnoy Noise tekhnologii (Diagnostics and management system for oil wells operated by SRPU using robust Noise technology). Mekhatronika, avtomatizatsiya, upravleniye, M., 2015, No 10, v.16, pp. 686-698. Guluyev G.A., Rzayev As.G., Alizade T.A., Sattarova U.E., Rzayeva N.E.
43. Analytic representation of the density function of normal distribution of noise. Journal of Automation and Information Sciences, by Begell House, New York, Springer, 47(8), 2015, p.24-40. N.F.Musaeva, M.T.Suleymanova B.İ.Gazizade.
44. Analiticheskoye predstavleniye funktsii plotnosti normal'nogo raspredeleniya shuma (Analytic representation of the density function of normal distribution of noise) Problemy upravleniya i informatiki, Kyiv, 2015, No 5, pp.104-118 N.F.Musaeva, M.T.Suleymanova, B.I.Gazyzade
45. Robust noıse technology and system for oıl well SRPU diagnostics and management. Transaction of Azerbaijan National Academy of Sciences, Series of Physical-Technical and Mathematical Sciences: Informatics and Control Problems, 2015, Vol. XXXV, №3, pp. 3-26. A.H. Rzayev, G.A.Guluyev, T.A.Alizada, N.E.Rzayeva.
46. Algorithms of identification of force signals on the polished rod of sucker-rod pumping units. International journal of academic research, 2015, vol.7. №2, pp. 383-392. O.Q.Nusratov, D.A.Isgenderov, G.A.Guluyev, As.H.Rzayev, M.H.Rezvan.
47. Algoritmy diagnostiki neispravnostey shtangovykh glubinno-nasosnykh ustanovok (Algorithms for diagnosing faults in sucker rod pumping units) Mekhatronika, avtomatizatsiya, upravleniye, M., 2015, No 5, v.16, pp. 314-320, O.G.Nusratov, G.A.Guluyev, As.G.Rzayev, F.G.Pashayev, M.G.Rezvan, A.B.Kerimov
48. Intellektual'naya seysmoakusticheskaya sistema vyyavleniya zony ochaga ozhidayemogo zemletryaseniya (Intelligent seismoacoustic system for identifying the area of the focus of expected earthquakes) Mekhatronika, avtomatizatsiya, upravleniye, M., 2015, No 3, v.16, pp. 147-157 A.M.Pashayev, A.A.Alizade. A.M.Abbasov, G.A.Guluyev, F.G.Pashayev, U.E.Sattarova
49. Obyektlərin statistik dinamik modellərinin identifikasiya-sını təmin edən robast texnologiyaların nəzəri əsasları (Theoretical bases of robust technologies that provide identification of statistical dynamic models of objects). Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Məruzələr, 2015, vol. LXXI, No3, pp.17-21. Musaeva N.F, Sattarova U.E, Rzayeva N.E.
50. Models for Indicating the Period of Failure of Industrial Objects. 4th World Conference on Soft Computing (WConSC-14), Berkeley, California, USA, 2014, May 25-27. N.F.Musayeva, O.Q. Nusratov, A.G.Rzayev, U.E.Sattarova
51. Intelligent seismic acoustic system for identifying the location of the focus of an expected earthquake. AMEA Xəbərləri, Fiz.-Texn. və Riyaz. elmləri ser., İnformasiya və İda-rəetmə Problemləri, 2014, vol. XXXIV, No3, pp. 3-24. A.M. Pashayev, A.A.Alzadeh, A.M.Abbasov, G.A.Guluyev, F.H.Pashayev, U.E.Sattarova.
52. Noise analysis of heart and lungs sounds by means of laptops and smartphones. AMEA-nın Хəbərləri, Fiz.-Texn. və Riyaz. elmləri ser., İnformasiya və İdarəetmə Problemləri, 2014, vol. XXXIV, No3, pp.25-36. N.E.Rzayeva
53. Noise tekhnologiya korrektsii pogreshnosti, voznikayushchey pri normirovanii korrelyatsionnykh funktsiy (Technology for correctigng the noise that occurs during the normalization of correlation functions). Transactions of Academy of sciences of institute of mathematics and mechanics: İnformatics and Control Problems, 2014, No 6, vol. XXXIV, pp. 37-49. N. F. Musaeva U. E. Sattarova T. A. Alizade N. E. Rzayeva
54. Robastnoye upravleniye povysheniyem rentabel'nosti mekhanizirovannogo sposoba dobychi nefti (Robust management of increased profitability of artificial lift). Informatyka ta systemni nauky (ISN-2014) V Vseukrayinsʹkyi naukovo-praktychnyi konferentsyii za mizhnarodnoyu uchastyu, Poltava, 13-15 bereznya 2014, pp. 31-34. O.G.Nusratov, G.A.Guluyev, As.G.Rzayev, F.G.Pashayev
55. Noise tekhnologii i sistemy monitoringa skrytogo perioda perekhoda tekhnicheskikh ob"yektov v avariynoye sostoyaniye Mat.Mezhd. Investitsionnogo Arkticheskogo Sammita (Noise technologies and monitoring systems for the latent period of transition of technical facilities into an emergency state. Proceedings of the Int. Investment Arctic Summit), M., 27.02.2014
56. Rezul'taty vnedreniya kompleksa kontrolya, diagnostiki i upravleniya dlya neftyanykh skvazhin, ekspluatiruyushchikhsya shtangovymi glubinnymi nasosami, v NGDU “Bibieybatneft” (Results of the implementation of a complex of control, diagnostics and control for oil wells operated by sucker rod pumps in the Bibi-Heybat Oil). Azərbaycan neft təsərrüfatı, 2014, No6, pp. 37-41. D.A.Iskenderov, G.A.Guluyev, As.G.Rzayev, M.G.Rezvan
57. Noise Technologies for Operating the System for Monitoring of the Beginning of Violation of Seismic Stability of Con¬struc¬tion. Recent Developments and New Directions in Soft Computing. Studies in Fuzziness and Soft Computing. Springer, 2014. N.F.Musaeva, U.E.Sattarova
58. Sistema kombinirovannogo Noise monitoringa anomal'nykh seysmicheskikh protsessov i seysmostoykosti stroitel'nykh ob"yektov. Tez.Mezhd. nauchn. konf "Nauka, tekhnika i innova-tsionnyye tekhnologii v epo-khu mogushchestva i schast'ya" (System for combined noise monitoring of anomalous seismic processes and seismic stability of construction facilities. Proc. Int. scientific. Conf. "Science, Technology and Innovative Technologies in the Era of Power and Happiness"), Ashqabat, 2013. 12-14 June, pp. 54-56. Gambar Guluyev, Fakhrad Pashayev, Tofik Babayev
59. Technologies for Noise Monitoring of Abnormal Seismic Processes. Seismic Instruments, 2013, Vol 49, №1, p. 64-80. A.M.Abbasov, G.G.Mamedova, G.A.Guluev.
60. Tekhnologiya formirovaniya normirovannykh korrelyatsionnykh matrits matrichnykh uravneniy mnogomernykh stokhasticheskikh ob"yektov (Technology for forming normalized correlation matrices of matrix equations of multivariate stochastic objects) Problemy upravleniya i informatiki, 2013, No1, pp.56-69 N.F.Musaeva, U.E.Sattarova.
61. Noise Technologies for Minimization of Damage from Destructive Earthquakes. SE-50EEE Intern. Conf. on Earthquake Engineering, 29-31 мay 2013, Scopje. G.A.Guluyev, F.H.Pashayev, A.M.Abbasov, U.E.Sattarova.
62. Sistema kombinirovannogo Noise monitoringa anomal'nykh seysmicheskikh protsessov i seysmostoykosti stroitel'nykh ob"yektov. Tez.Mezhd. nauchn. konf "Nauka, tekhnika i innova-tsionnyye tekhnologii v epo-khu mogushchestva i schast'ya" (System for combined noise monitoring of anomalous seismic processes and seismic stability of construction facilities. Proc. Int. scientific. Conf. "Science, Technology and Innovative Technologies in the Era of Power and Happiness"), Ashqabat, 2013. 12-14 June, pp. 54-56. Gambar Guluyev, Fakhrad Pashayev, Tofik Babayev
63. The Technology of Forming the Normalized Correlation Matrices of the Matrix Equations of Multidimen-sional Stochastic Objects. Journal of Automation and Information Sciences, 2013, №1, vol.45, p. 1-15. N.F.Musayeva, Ü.E.Sattarova
64. System of robust noise monitoring of anomalous seismic processes (SCİ). Soil Dynamics and Earthquake Engineereing, 2013, №1, vol.45, p. 1-15. A.M.Abbasov, G.A.Guluyev, U.E.Sattarova, F.Pashayev.
65. Sistema robastnogo monitoringa seysmostoykosti stroitelnykh ob"yektov i zarozhdeniya anomal'nykh seysmicheskikh protsessov (The system of robust monitoring of seismic stability of construction facilities and initiation of anomalous seismic processes) Izvestiya NANA, ser. Fiz.-matem. i tekhn. nauk, 2012. Vol. XXXII, No 3, pp.23-36. Abbasov A.M., Guluyev G.A., Pashayev F.G.
66. Stasionar dəniz platforma və estakadalarının seysmoloji davamlığının dəyişməsinin gizli müddətinin monitorinqi üçün robust-noise texnologiyası (Robust-noise technology for monitoring the latent period of changes in the seismic stability of fixed offshore platforms and piers) Proceedings, SOCAR, “Neftqaz elmi tədqiqatlayihə” Institutu (“OilGasScientific- ResearchProject” Institute, 2012, No 4, pp.68-75 G.A.Guluyev, E.R.Aliyev, T.A.Alizadah, U.E.Sattarova
67. Tekhnologii pomekhomonitoringa skrytogo perioda izmeneniya seysmostoykosti morskikh sooruzheniy (Technologies for noise monitoring of the latent period of changes in the seismic stability of offshore structures). Mekhatronika, avtomatizatsiya, upravleniye, M., 2012, No 12, pp.15-26. Aliyev E.R., Alizade T.A.
68. Technologies and systems for minimization of damage from destructive earthguakes. Azərbaycan ərazisində seysmoproqnoz müşahidələr (Seismoforecasting Researches Carried out in the Azerbaijan Territory), AMEA Respublika seysmoloji xidmət mərkəzi Bakı, 2012, pp. 449-464. A.M.Abbasov, G.A.Guluyev, F.H.Pashayev, U.E.Sattarova
69. Kompleks izmereniya, monitoringa, diagnostiki i upravleniya dlya neftyanykh skvazhin, ekspluatiruyushchiysya shtangovymi glubinnymi nasosami (Complex of measurement, monitoring, diagnostics and control for oil well, operated by sucker rod pumps). Azərbaycan neft təsərrüfatı, 2012, No 1, pp. 54-59 G.A.Guluyev, F.G.Pashayev, I.R.Sattarov, N.G.Kazymov
70. System for monitoring of seismic stabylity of complexes of building structures. The 2nd World Conference on Soft Computing konfransı, Bakı, 3-5.12.2012, s.434-440. N.F.Musayeva, E.R.Aliyev, U.E.Sattarova, R.M.Qadimov, N.E.Sattarova.
71. Inteligent robust distributed system for monitoring and control ofseismic stabiıity of hign-rise buildings and monitoring of origin of anomalous seismic processes. The 2nd World Conference on Soft Computing konfransı, Bakı, 3-5.12.2012, pp.303-310 (plenary) A.M.Abbasov, G.A.Quluyev, F.H.Paşhayev, U.E.Sattarova
72. Tekhnologii robust-noise monitoringa skrytogo perioda izmeneniya seysmostoykosti morskikh statsionarnykh platform i estakad (Technology for robust-noise monitoring of the latent period of changes in the seismic stability of offshore fixed platforms and piers). "Neftqazçıxarmada yeni texnologiyalar" II Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, Bakı, 6-7.09.2012, pp. 307-309. Guluyev G.A., Aliyev E.R., Alizade T.A, Sattarova U.E.E.
73. Sistema robastnogo noise monitoringa seysmostoykosti stroitel'nykh ob"yektov i zarozhdeniya anomal'nykh seysmicheskikh protsessov. Tez.Mezhd. nauchn. konf "Nauka, tekhnika i innova-tsionnyye tekhnologii v epo-khu mogushchestva i schast'ya" (System for robust noise monitoring of seismic stability of construction facilities and initiation of anomalous seismic processes. Proc. Int. scientific. Conf. "Science, Technology and Innovative Technologies in the Era of Power and Happiness"), Ashqabat, 12-14.06.2012, pp. 9-11 (Plenary), Aliev T.A.
74. Tekhnologii i sistema robastnogo Noise monitoringa anomal'nykh seysmicheskikh protsessov (Technologies and system of robust Noise monitoring of anomalous seismic processes) Seysmicheskiye pribory (Seismic Instruments), 2012, vol. 48, No 1-2. pp. 28-53 A.M.Abbasov, G.G.Mamedova, G.A.Guluyev, F.G.Pashayev
75. Noise monitoring technology for objects in transition to the emergency state”. Mechanical Systems and Signal Processing, Elsevier (Amsterdam), 2012, vol.27, p.755-762 (SCİ) Guluyev G.A., Pashayev F.H, Sadygov A.B.
76. Noise Technology and System for Determining of Flow Rate of Oil Wells. IV intern. conf. “problems of cybernetics and informatics” (PCI’2012), Baku, 2012, 12-14 September, vol.1, pp. 151-153. Gambar Guluyev, Asif Rzayev, Fahrad Pashayev, Rauf Gadimov, Iltizam Yusifov, Ismat Sattarov.
77. Monitoring of Condition of the Cardiovascular System by Means of Mobile Phones Using ECG Noise Variance. IV intern. conf. “problems of cybernetics and informatics” (PCI’2012), Baku, 2012, 12-14 September, vol.1, pp. 147-150. Tofig Babayev, Elkhan Sabziev, Adalat Pashayev, Tahir Alizada.
78. Technologies of Robust Noise Monitoring of the Latent Period of Change in Seismic Stability of Offshore Stationary Platforms and Piers. IV inter. conf. “problems of cybernetics and informatics” (PCI’2012), Baku, 2012, 12-14 September, vol.2, pp. 127-134. Tofig Babayev, Tahir Alizada, Ulkar Sattarova.
79. Technology for Determining Time of Origin and Coordinates of Anomalous Seismic Processes. IV intern. conf. “problems of cybernetics and informatics” (PCI’2012), Baku, 2012, 12-14 September, vol.2, pp. 36-51. Ali Abbasov, Gambar Guluyev, Fahrad Pashayev, Adalat Pashayev, Elkhan Sabziev, Ulkar Sattarova
80. Technologies and Systems for Minimization of Damage from destructive earthquakes. IV intern. Conf. “problems of cybernetics and informatics” (PCI’2012), 12-14.09.2012, Baku, vol.2 pp. 20-35. Ali Abbasov, Gambar Guluyev, Fahrad Pashayev, Ulkar Sattarova
81. Technology and System of Robust Noise Monitoring of Anomalous Seismic Processes. IV intern. Conf. “Problems of cybernetics and informatics” (PCI’2012), Baku, 12-14.09.2012, vol.2, pp. 3-19. Ali Abbasov, Gambar Guluyev, Fahrad Pashayev
82. To the Problem Mathematical Modeling of the Oil Deposit Processes. IV Intern. Conf. “Problems of Cybernetics and Informatics”, Baku, 2012, 12-14 September, vol.III, pp. 13-15. Abbas Rzayev, Gambar Guluyev Iltizam Yusifov
83. Indirect Method Measuring Oil Well Debit. IV International Conference. IV Intern. Conf. “Problems of Cybernetics and Informatics”, Bakı, 2012, 12-14 September, vol. III, pp. 16-18. Abbas Rzayev Gambar Guluyev Iltizam Yusifov.
84. Gibridnaya sistema raspoznavaniya neispravnostey glubinno-nasosnykh ustanovok neftyanykh skvazhin (Hybrid system for recognition of faults of deep-well pumping units of oil wells) Trudy X mezhd. Simpoz., “Intellektual'nyye siste-my” (İNTELS’2012), M., 2012, pp. 502-505. Nusratov O.K., Rzayev A.G., Guluyev G.A.
85. Intellektual'naya raspredelennaya sistema pomekho-monitoringa seysmostoykosti stroitel'nykh ob"yektov i zarozhdeniya anomal'nykh seysmicheskikh protsessov (Intelligent distributed system of noise-monitoring of seismic stability of construction facilities and initiation of anomalous seismic processes). Trudy X mezhd. Simpoz., “Intellektual'nyye sistemy” (İNTELS’2012), M., 2012, pp.18-23. Abbasov A.M., Aliyev E.R., Pashayev F.G., Satarova U.E.
86. Robust noise monitoring technology complex for monitoring, diagnostics and management of oil wells RNMT-C. Proceedings of the ANAS, Phys.-math. and techn. Sciences, 2011, vol. XXXI, No. 3, pp.177-183. Nusratov O.K., Guluyev G.A., Rzaev Asg.G., Pashayev F.G., Sattarov I.R.
87. Internet algoritmy i programmnoye obespecheniye tsentrov seysmoakusticheskogo monitoringa (Internet algorithms and software of the centers of seismic-acoustic monitoring) Izvestiya NANA, ser. Fiz.-mat. i tekhn. nauk, 2011, vol.XXXI, No 3, pp.184-189 Guluyev G.A., Pashayev F.G., Sattarov I.R., Rashidov M.A
88. The system of monitoring the period of latent transition of compressor station into emergency state Journal of Automation and Information Sciences, 2011, vol. 43, p. 66-81. N.F.Musaeva, G.A.Quluyev, U.E.Sattarova, N.E.Rzaeva
89. Pomekhotekhnologiya i sistema opredeleniya debita neftyanykh skvazhin (Noise technology and system for determining the flow rate of oil wells) AMEA-nın xəbərləri, 2011, No 6, vol. XXXI, pp. 146-153 Guluyev G.A, Rzayev As. G., Pashayev F.G.,Yusifov I.B, Sattarov I.R.
90. Seysmoakustik monitorinq mərkəzlərinin internet alqoritmləri və proqram təminatı (Internet algorithms and software of the centers of seismic-acoustic monitoring) AMEA-nın xəbərləri, 2011, No 3, pp. 184-188 G.A.Guluyev, F.H.Pashayev, I.R. Sattarov, M.A. Rashidov
91. Neft quyularının monitorinqi, diaqnostikası və idarəetməsi üçün Robust Noise Monitoring Technology Complex RNMT-C (Robust noise monitoring technology complex for monitoring, diagnostics and management of oil wells RNMT-C). AMEA-nın xəbərləri, 2011, no 3, pp. 177-184. G.A.Guluyev, As.H. Rzayev, F.H. Pashayev, I.R. Sattarov.
92. Dövrü siqnalların mövqeli-binar tanınmasının etibarlılığına dair (On the reliability of the positional-binary recognition of periodic signals). AMEA-nın xəbərləri, 2011, No 3, pp. 97-107. O.K, Nusratov, R.R.Rzayev.
93. Matematicheskiye modeli promezhutochnogo emul'sionnogo sloya v otstoynykh apparatakh ustanovki termokhimichesoy podgotovki nefti (Mathematical models of the intermediate emulsion layer in slop tanks of the thermochemical treatment of oil refining and petrochemistry) Neftepererabotka i neftekhimiya, M., 2011, No 8, pp.50-53 G.A.Guluyev, Ab.G.Rzayev, N.Ch.Movsumzade
94. Theory and technolojy of robast noise monitoring in latent period of failures. “Müasir informasiya və Kommunikasiya texnologiyalarının inkişaf perspektivləri” Beyn. elmi-texn konf.mater., Bakı, 2011, 22-24 sentyabr, c.8-17, Əliyev T.Ə.
95. Pomekh indikatsiya izmeneniya dinamicheskogo sostoyaniya proizvodstvennykh ob"yektov (Noise indication of changes in the dynamic state of production facilities) Mekhatronika, avtomatizatsiya, upravleniye. Izd. «Novyye tekhnologii», 2011, No 8, p.2-4 N.F.Musaeva, G.A.Guluyev, U.E.Sattarova
96. Algoritm ustraneniya pogreshnosti vremennogo sdviga, voznikayushchego pri analogo-tsifrovom preobrazovanii mnogomernykh signalov (Algorithm for eliminating the error of time shift arising in the analog-to-digital conversion of multivariate signals) Mekhatronika, avtomatizatsiya, upravleniye. Izd «Novyye tekhnologii», 2011, No 8, pp.5-9 O.K.Nusratov, A.B.Kerimov, D.I.Mastaliyeva
97. Intellektual'nyy monitoring anomal'nykh seysmicheskikh protsessov na ostrove Peschanyy Kaspiyskogo morya s ispol'zovaniyem robastnoy pomekhotekhnologii (Intelligent monitoring of anomalous seismic processes on Qum Island of the Caspian Sea with the use of robust noise technology) Mekhatronika, avtomatizatsiya, upravleniye. Izd «Novyye tekhnologii», 2011, No 5, pp.22-27 A.M.Abbasov, A.A.Alizade, G.D.Yetirmishli, G.A.Guluyev, F.G.Pashayev
98. Rezul'taty eksperimentov na seysmoakusticheskoy stantsii na ostrove «Gum Adasy» (Results of experiments at the seismic-acoustic station on Qum Island). Doklady NAN Azerb., 2011, vol. LXVII, No 1, pp. 19-31 A.M.Abbasov, A.A.Alizade, G.D.Yetirmishli, G.A.Guluyev, F.G.Pashayev
99. Algorithms for determininc the coefficient of correlation and cross- correlation function between a useful signal and noise of noisy technological parameters. Cybernetics and Systems Analysis, Springer New York, 2011, №1, pp. 481-489. G.A.Guliyev, F.H.Pashayev, A.B.Sadiqov.
100. Sistema monitoringa perioda skrytogo perekhoda kompressornoy stantsii v avariynoye sostoyaniye (System of monitoring of the period of latent transition of the compressor station into an emergency state). Problemy upravleniya i informatiki, Kyiv, 2011, No 6, pp.60-74. N.F.Musayeva, G.A.Guluyev, U.E.Sattarova, N.E.Rzayeva.

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]