TELMAN ALIYEV

Active member of ANAS, doctor of technical sciences, professor

Date of birth: 02 May 1935
Place of Birth: Geranboy District, Azerbaijan Republic 
Scientific degree: Doctor of Technical Sciences 
Title: Professor, academician
Total number of scientific publications: 568
Number of scientific publications printed abroad: 333
Number of patents: 98
Staff training: 37 Ph.D and 11 Doctors
Place of work: Institute of Control Systems of ANAS
Position: Director
Service tel.: (+994 12) 5390151
Fax: (+994 12) 5392826
E-mail: director@isi.az

1. Technologies and systems of noise control of the beginning and development dynamics of accidents and their use in oil and gas production and construction. “İnşaatda informasiya texnologiyaları və sistemlərinin tətbiqi imkanları və perspektivləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, AMEA İdarəetmə Sistemləri institutu, 5-6 iyul 2018 T. Aliev, O.G. Nusratov, N.F. Musaeva, G.A. Guluyev, F.G. Pashayev, A.G. Rzaev, U.E. Sattarova, Т.А. Alizada, N.E. Rzayeva.

2. Technologies and systems of noise control of the beginning and dynamics of development of accidents and their application in oil and gas production and construction. The 6th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, 11-13 July, 2018, Baku, Azerbaijan, pp.19-21. T. Aliyev, O.G. Nusratov, N.F. Musaeva, G.A. Guluyev, F.G. Pashayev, A.G. Rzaev, U.E. Sattarova, Т.А. Alizada, N.E. Rzayeva.

3. Noise Control of the Beginning of Accidents in Automatic Control Systems. 18th IFAC International Conference - TECIS (Technology, Culture and International Stability), 13th-15th September 2018, Baku, Azerbaijan. T. Aliyev, O.G. Nusratov, N.F. Musaeva, G.A. Guluyev, F.G. Pashayev, A.G. Rzaev, U.E. Sattarova, Т.А. Alizada, N.E. Rzayeva

4. Noise Control of the Beginning of Accidents in Automatic Control Systems. 4th Georgian - Polish International Scientific & Technical Conference “Transport Bridge Europe-Asia” 8-11 October 2018, Tbilisi, pp 23-33. T. Aliyev, N.F.Musaeva, T.A. Babayev, U.E.Sattarova, N.E.Rzayeva

1. T.A. Aliev, N.F. Musaeva, M.T. Suleymanova. Tekhnologii primeneniya Noise-kharakteristk dlya provedeniya rannego seysmicheskogo monitoringa i opredeleniya stepeni razvitya defekta stroitel'nykh ob"yektov (Technologies for applying Noise characteristcs for early seismic monitoring and determining the degree of defect development of constructon facilitess. VVV ezhd. nauchno-praktcheskoy konf. "Vnvesttsii, stroitel'stvo, nedvizhimost' kak material'nyy bazis modernizatsii i innovatsionnogo razvitya ekonomiki" ( VVV Vnt. scientic and practcal conf. "Vnvestments, constructon, real estate as a material basis for modernizaton and innovatve development of the economys, 13-15 arch 2018, Tomsk, Vzd. TGASU, pp. 295-303

2. Razrabotka algoritmov i programmnykh sredstv dlya vyyavleniya neispravnostey tekhnicheskikh ob"yektov na ranney stadii (Development of algorithms and softare for the detecton of malfunctons of technical objects at an early stages. "Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktki problemlərii V Resp. konf., mater., Bakı, 2017, 17 ay. Aliev T.A., usaeva N.F., Suleymanova .T.

3. Tekhnologii vyyavleniya ranney stadii vozniknoveniya neispravnostey ob"yektov teplosnabzhe-niya po otsenkam kharakteristk pomekhi (Technologies for detectng the early stage of failure of heat supply facilites by estmatng the noise characteristcss. “ üasir istlik təchizatında proqressiv teMnologiyalari mövzusunda Respublika Elmi-Praktk onf. mat.. Bakı, 8-9 June 2017, pp. 3-7. Aliev T.A., usaeva N.F., Suleymanova .T.

4. Sistema distantsionnogo izmereniya debita nefyanykh skvazhin s agzu “Trapi (System for remote measurement of oil fot rate by "Trap" automated group measure units V ezhd. nauchno-tekhn. onf. "Problemy polucheniya, obrabotki i peredachi izmeritel'noy informatsii", Ufa, 21-22.09.2017. pp. 150-153 Aliev T.A., G.A.Guluyev, As.G.Rzayev, F.G.Pashayev

5. Algoritm identikatsii dinamogramm shgnu po normirovannoy korrelyatsii (Algorithm for the identicaton of dynamometer cards of SRPU based on normalized correlatons. ELE TROPRV OD, ELE TROTE HNOLOGVV V ELE TROOBORUDO ANVYe PREDPRVYATVY Sbornik nauchnykh trudov VVV Mezhdunarodnoy ( V serossiyskoys nauchno-tekhnicheskoy konferentsii – Ufa:,UGNTU, 2017.– pp. 619-624. Aliev T.A., Rzayev As.G., Pashayev F.G., Rezvan .G., Aliyev Y.G.

6. Eksperimental'noye raspredeleniye i identikatsiya dinamogramm (EMperimental distributon and identicaton of dynamometer cardss. VVV ezhd. ( V seros-siyskayas nauchno-tekhn. Konf."Elektroprivod, elektrotekhnologii i elektrooborudovaniye predpriyaty", Ufa, UGNTU, 21-22.04.2017, pp.605-610. Aliev T.A., G.A.Guluyev, D.A.Vskenderov, F.G.Pashayev, V.A.Akhmedov

7. Opredeleniye integral'nogo indikatora pri primeneniye pomekh monitoringa (Determinaton of the integral indicator in the use of noise monitorings. Vnformatyka ta systemni nauky (ISN–2017s VIII Vseukrayinsʹkoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi za mizhnarodnoyu uchastyu, Poltava, 16-18.03.2017, pp.11-14. Aliev T.A., G.A.Guluev, F.H.Pashaev, As.H.Rzaev, Y.A.Akhmedov

8. Kompleks NOVSE monitoringa, ranney diagnostki i upravleniya protsessami mekhanizirovannoy dobychi nefi (CompleM of NOVSE monitoring, early diagnosis and management of articial lif processess. “Riyaziyyatın tətbiqi məsələləri və yeni informasiya teMnologiyaları" VVV Resp. Elmi onf., Sumqayıt, 2016, 15-16 December Aliev T.A., Nusratov O., Rzayev Ab, Guluyev G., Rzayev As., Pashayev F., Aliyev YA., Rezvan .

9. Azərbaycan Respublikasında tbbi informatkanın təəəkkülü və perspektvləri. "Elektron tbbin mult-dissiplinar problemləri" V resp. elmi-praktk konf. (Establishment and prospects of medical computer science in the Azerbaijan Republic. " ultdisciplinary problems of electronic medicine" V resp. scientic-practcal coniguraton.s at. Baku, 2016, ay 24 (plenary reports, Aliyev T.s

10. Təyyarələrin uçuədan əvvəl Noise monitorinqi sisteminin iələnilməsi (Noise technologies in aviatons. AEROEX 2016 Vnt. Aerospace Conference, Turkey, ayseri, 13-16 October. Aliev T.A., Alizada T.A, Rzayeva N.E.

11. Predposylki primeneniya Fuzzy Logic k analizu Noise kharakteristk seysmoakustcheskikh signalov (Background of the applicaton of Fuzzy Logic to the analysis of Noise characteristcs of seismic-acoustc signalss VV All-Ukrainian Scientic-Practcal Conf. “Computer Sciences and Systems Sciencesi, Poltava, Ukrayna, 2016, 10-12 arch, pp. 15-17. Aliev T.A., G.A.Guluyev, F.G.Pashayev, .E.Aliyev, V.A.Akhmedov

12. Sistema kontrolya, diagnostki i robastnogo upravleniya zakachkoy vody v plast (A system for monitoring, diagnostcs and robust control of injecton of tater into the reservoirs Vnformatyka ta systemni nauky (VSN-2015s at. V seukrayinsʹkoyi naukovo-praktychnoyi konf. za mizhna-rodnoyu uchastyu (Poltava, 19-21 bereznya 2015 rokus, Aliev T.A., O.G.Nusratov, As.G.Rzayev, G.A.Guluyev, F.H.Pashayev

13. Models for Vndicatng the Period of Failure of Vndustrial Objects 4th World Conference on Soft Computing (WConSC-14s, Berkeley, California, USA, 2014, ay 25-27 Aliev T.A., N.F. usayeva, O.Q. Nusratov, A.G.Rzayev, and U.E.Satarova

14. Rezul'taty eksperimentov na skvazhinakh maloy glubiny set RN ASP stantsiy (Results of eMperiments on shallot tells in the nettork of RN ASP statonss Seysmologiya, ühəndis Seysmologiyası və ANTELOPE İstfadəçiləri qrupunun V Beyn. onf., Baku, 2014 Aliev T.A., Guluyev G.A., Pashayev F.H., Satarova U.E., Akhmedov I.A.

15. Robastnyye sistemy seysmozashchity i problemy ikh adaptatsii dlya arktcheskikh regionov at. Vtorogo yezhegodnogo seminara «Razvitye Arktcheskoy zony Rossii: mezhdunarodnoye sotrudnichestvo, ekologicheskiye i sotsial'nyye problemy i ikh resheniya» (Robust seismic protecton systems and problems of their adaptaton for the Arctc regions. Proc. Second annual seminar "Development of the Arctc zone of Russia: internatonal cooperaton, environmental and social problems and their solutons"s, S.-P., 26.09.2014 Aliev T.A., .B. itko, T.A.lizade, G.A.Guluyev, V.V. Makarov, M.V. Minina, F.G.Pashayev.

16. Robastnoye upravleniye povysheniyem rentabel'nost mekhanizirovannogo sposoba dobychi nefti (Robust management of increased proitability of articial lifs. Vnformatyka ta systemni nauky (VSN-2014s seukrayinsʹkyi naukovo-praktychnyi konferentsyii za mizhnarodnoyu uchastyu, Poltava, 13-15 bereznya 2014, pp. 31-34. Aliev T.A.,O.G.Nusratov, G.A.Guluyev, As.G.Rzayev, F.G.Pashayev

17. Sistema kombinirovannogo Noise monitoringa anomal'nykh seysmicheskikh protsessov i seysmostoykost stroitel'nykh ob"yektov. Tez. ezhd. nauchn. konf "Nauka, tekhnika i innova-tsionnyye tekhnologii v epo-khu mogushchestva i schast'ya" (System for combined noise monitoring of anomalous seismic processes and seismic stability of constructon facilites. Proc. Vnt. scientic. Conf. "Science, Technology and Vnnovatve Technologies in the Era of Poter and Happiness"s, Ashqabat, 2013 12-14 June, pp. 54-56. T.A. Aliev, Gambar Guluyev, Fakhrad Pashayev, Tofik Babayev

18. Noise Technologies for inimizaton of Damage from Destructve Earthquakes SE-50EEE Vntern. Conf. on Earthquake Engineering, 29-31 ay 2013, Scopje, T.A. Aliev, G.A.Guluyev, F.H.Pashayev, A. .Abbasov, U.E.Satarova

19. Gibridnaya sistema raspoznavaniya neispravnostey glubinno-nasosnykh ustanovok nefyanykh skvazhin (Hybrid system for recogniton of faults of deep-tell pumping units of oil tellss Trudy X mezhd. Simpoz., “Vntellektual'nyye siste-myi (İNTELS’2012s, ., 2012, pp. 502-505. Aliev T.A., Nusratov O. ., Rzayev A.G., Guluyev G.A.

20. Vntellektual'naya raspredelennaya sistema pomekho-monitoringa seysmostoykost stroitel'nykh ob"yektov i zarozhdeniya anomal'nykh seysmicheskikh protsessov (Vntelligent distributed system of noise-monitoring of seismic stability of constructon facilites and initaton of anomalous seismic processess. Trudy X mezhd. Simpoz., “Vntellektual'nyye sistemyi (İNTELS’2012s, ., 2012, pp.18-23. Abbasov A. ., Aliyev E.R., Pashayev F.G., Satarova U.E.

21. Vntelligent robust distributed system for monitoring and control of seismic stability of hungriest buildings and monitoring of origin of anomalous seismic processes. The 2nd World Conference on Soft Computing, Baku, 3-5.12.2012, pp. 29-30 (plenarys T.A. Aliyev, A. .Abbasov, G.A.Quluyev, F.H.Pashayev, U.E.Satarova

22. Rang Correlaton of Spirmen that Uses for Determining Oil Well Vnteracton. V Vntern. Conf. “Problems of Cybernetcs and Vnformatcsi, Baku, 2012, 12-14 September, vol. VVV, pp. 11-12. T.A. Aliev, Gambar Guluyev, Abbas Rzayev.

23. Robust technology for determining of fot rate of Oil Wells. The 2nd World Conference on Sof Computng, Baku, 3-5.12.2012, pp.431-433. T.A. Aliyev, G.A.Guluyev, A.H.Rzayev, F.H.Pashayev, R. .Gadimov, V.R.Satarov

24. System for monitoring of seismic stability of compleMes of building structures. The 2nd World Conference on Sof Computng, Baku, 3-5.12.2012, pp.434-440. T.A. Aliev, N.F. usayeva, E.R.Aliyev, U.E.Satarova, R. .Gadimov, N.E.Satarova.

25. Vntelligent robust distributed system for monitoring and control of seismic stability of high-rise buildings and monitoring of origin of anomalous seismic processes. The 2nd World Conference on Sof Computng, Baku, 3-5.12.2012, pp.303-310 (plenarys T.A. Aliev, A. .Abbasov, G.A.Guluyev, F.H.Pashayev, U.E.Satarova

26. Tekhnologii robust-noise monitoringa skrytogo perioda izmeneniya seysmostoykost morskikh statsionarnykh platorm i estakad (Technology for robust-noise monitoring of the latent period of changes in the seismic stability of ofshore iMed platorms and pierss. "NefqazçıMarmada yeni teMnologiyalar" VV BeynəlMalq elmi-praktki konfrans, Baku, 6-7.09.2012, pp. 307-309. Aliev T.A., Guluyev G.A., Aliyev E.R., Alizade T.A, Satarova U.E.E.

27. Sistema robastnogo noise monitoringa seysmostoykost stroitel'nykh ob"yektov i zarozhdeniya anomal'nykh seysmicheskikh protsessov. Tez. ezhd. nauchn. konf "Nauka, tekhnika i innova-tsionnyye tekhnologii v epo-khu mogushchestva i schast'ya" (System for robust noise monitoring of seismic stability of constructon facilites and initaton of anomalous seismic processes. Proc. Vnt. scientic. Conf. "Science, Technology and Vnnovatve Technologies in the Era of Poter and Happiness"s, Ashqabat, 12-14.06.2012, pp. 9-11 (Plenarys, Aliev T.A.

28. Noise Technology and System for Determining of Flot Rate of Oil Wells. V intern. conf. “problems of cybernetcs and informatcsi (PCV’2012s, Baku, 2012, 12-14 September, vol.1, pp. 151-153 T.A. Aliev, Gambar Guluyev, Asif Rzayev, Fahrad Pashayev, Rauf Gadimov, Vltzam Yusifov, Vsmat Satarov.

29. onitoring of Conditon of the Cardiovascular System by eans of obile Phones Using ECG Noise ariance. V intern. conf. “problems of cybernetcs and informatcsi (PCV’2012s, Baku, 2012, 12-14 September, vol.1, pp. 147-150. T.A. Aliev, Toig Babayev, Elkhan Sabziev, Adalat Pashayev, Tahir Alizada.

30. Technologies of Robust Noise onitoring of the Latent Period of Change in Seismic Stability of Ofshore Statonary Platorms and Piers. V inter. conf. “problems of cybernetcs and informatcsi (PCV’2012s, Baku, 2012, 12-14 September, vol.2, pp. 127-134. T.A. Aliev, Toig Babayev, Tahir Alizada, Ulkar Satarova.

31. Technology for Determining Time of Origin and Coordinates of Anomalous Seismic Processes. V intern. conf. “problems of cybernetcs and informatcsi (PCV’2012s, Baku, 2012, 12-14 September, vol.2, pp. 36-51. T.A. Aliev, Ali Abbasov, Gambar Guluyev, Fahrad Pashayev, Adalat Pashayev, Elkhan Sabziev, Ulkar Satarova

32. Technologies and Systems for inimizaton of Damage from destructve earthquakes. V intern. Conf. “problems of cybernetcs and informatcsi (PCV’2012s, 12-14.09.2012, Baku, vol.2 pp. 20-35. T.A. Aliev, Ali Abbasov, Gambar Guluyev, Fahrad Pashayev, Ulkar Satarova

33. Technology and System of Robust Noise onitoring of Anomalous Seismic Processes. V intern. Conf. “Problems of cybernetcs and informatcsi (PCV’2012s, Baku, 12-14.09.2012, vol.2, pp. 3-19. T.A. Aliev, Ali Abbasov, Gambar Guluyev, Fahrad Pashayev

34. To the Problem athematcal odeling of the Oil Deposit Processes. V Vntern. Conf. “Problems of Cybernetcs and Vnformatcsi, Baku, 2012, 12-14 September, vol.VVV, pp. 13-15. T.A. Aliev, Abbas Rzayev, Gambar Guluyev Vltzam Yusifov

35. Vndirect ethod easuring Oil Well Debit. V Vnternatonal Conference. V Vntern. Conf. “Problems of Cybernetcs and Vnformatcsi, Baku, 2012, 12-14 September, vol. VVV, pp. 16-18. T.A. Aliev, Abbas Rzayev Gambar Guluyev Vltzam Yusifov

36. Theory and technolojy of robast noise monitoring in latent period of failures. “ üasir informasiya və ommunikasiya teMnologiyalarının inkiəaf perspektvlərii Beyn. elmi-teMn konf.mater., Baku, 2011, 22-24 September, pp.8-17. T. A. Aliev

37. Rezul'taty eksperimentov na seysmoakustcheskoy stantsii na ostrove «Gum Adasy» (Results of eMperiments at the seismic-acoustc staton on Qum Vslands. Doklady NAN Azerb., 2011, vol. LX VV, No 1, pp. 19-31 T.A. Aliev, A. .Abbasov, A.A.Alizade, G.D.Yetrmishli, G.A.Guluyev, F.G.Pashayev

38. Printsipy postroyeniya i funktsionirovaniya glubinnykh seysmoakustcheskikh stantsiy (Principles of constructon and operaton of deep-tell seismic-acoustc statonss. Reducton the risks of Emergency situaton and noticaton of partners about HYUGO Frametork for acton. The Vnternatonal Symposium, Baku 25-26 November 2010 Aliev T.A., Guluyev G.A., Pashayev F.G., Sadygov A.B.

39. Tekhnologiya monitoringa skrytogo perioda poyavleniya korrelyatsii mezhdu poleznym signalom i pomekhoy tekhnologicheskikh parametrov (Technology for monitoring the latent period of the emergence of a correlaton betteen the useful signal and the noise of technological parameterss. Doklady NAN Azerb., 2010, vol. LX V, No 2, pp. 28-35 Aliev T.A., Guluyev G.A, Pashayev F.G., Sadygov A.B.

40. Pomekh indikatsiya izmeneniya dinamicheskogo sostoyaniya proizvodstvennykh ob"yektov (Noise indicaton of changes in the dynamic state of producton facilitess Doklady NAN Azerb., 2010, ol. LX V, No 3, pp. 20-28 Aliev T.A., Guluyev G.A, Pashayev F.G., Sadygov A.B.

41. Pozitsionno-binarnoye raspoznavaniye tsiklicheskikh signalov s nechetkim vremennym analizom informatsionnykh priznakov (Positon-binary recogniton of cyclic signals tith fuzzy temporal analysis of informatve atributess Trudy VVV ezhdun. simp. “Vntellektual'nyye sistemyi (İNTELS’2010s, Russia, ladimir, ladimirskiy Gos.Universitet im. A.G. i N.G.Stoletovykh, 28 June-2 July 2010, pp. 106-110 Aliev T.A., O.G.Nusratov, R.R.Rzayev

42. Printsipy postroyeniya i funktsionirovaniya glubinnykh seysmoakustcheskikh stantsiy (Principles of constructon and operaton of deep-tell seismic-acoustc statonss. Trudy VVV ezhdun. simp. “Vntellektual'nyye sistemyi (İNTELS’2010s, Russia, ladimir, ladimirskiy Gos.Universitet im. A.G. i N.G.Stoletovykh, 28 June-2 July 2010, pp.49-53 Aliev T.A., Guluyev G.A., Pashayev F.G., Sadygov A.B.

43. Automated group unit for measuring debit of a oil tell on basis of piezometric method. The Third Vntern. Conf. “Problems of Cybernetcs and Vnformatcsi, 2010, September 6-8, ol.1, рp. 223-226. . T.A. Aliev, G.A.Guluev, A.G.Rzaev, F.H.Pashayev.

44. CompleM of monitoring and management for oil tells tith rod pump. The Third Vntern. Conf. “Problems of Cybernetcs and Vnformatcsi, 2010, ol.1, September 6-8, pp.219-222. . T.A. Aliev, O.G.Nusratov, G.A.Guluev, A.Q.Rzaev, F.H.Pashayev.

45. odel of tectonical moving of earth lithosphere thich enforces beginning of earthquake. The Third Vntern. сonf. "Problems of Cybernetcs and Vnformatcsi PCV'2010, Baku, 2010, September 6-9, vol.VV, pp.96-99. . T.A. Aliev, Gambar Guliyev, Abbas Rzayev, Fahrad Pashayev

46. İdenticaton of nanotechno-logical processing in oil debit. The Third Vntern. сonf. "Problems of Cybernetcs and Vnformatcsi PCV'2010, Baku, 2010, September 6-9, vol.VV, p. 91-95. T.A. Aliev, Gambar Guliyev, Abbas Rzayev, İltzam Yusifov.

47. athematcal model of termoshemical oil deemul-aton prosess. The Third Vntern. сonf. "Problems of Cybernetcs and Vnformatcsi PCV'2010, Baku, 2010, September 6-9, vol.VV, p. 88-91. . T.A. Aliev, Gambar Guliyev, Abbas Rzayev, İltzam Yusifov

48. Noise technologies of identicaton of change of compleM objects from normal to failure stat. The Third Vntern. Conf. “Problems of Cybernetcs and Vnformatcsi PCV’2010, vol.VV, september 6-8, Baku, p..51-54. . T.A. Aliev, Naila usayeva, Gambar Guliyev, Rayf Gadimov, Ulkar Satarova.

49. Vntellektual seismoacoustc telemetric staton. The Third Vntern. Conf. “Problems of Cybernetcs and Vnformatcsi PCV’2010, volum VV, september 6-8, 2010, Baku, p.3-6 (plenarys. T.A. Aliev, AlV Abbasov, Akif Ali-zada, Gurban Etrmishli, Gambar Guliyev, Fahrad Pashayev

50. Vntellektual'naya telemetricheskaya seysmoakustcheskaya sistema pomekh monitoringa (Vntelligent telemetric seismic-acoustc noise monitoring systems İnəaatın müasir problemləri və elmi praktki konfr. ater., 24.12.2009, pp.129-132. Aliev T.A., amedova G.G.

51. Processing system of dynamometrical data on the basisof modern informaton technology. The second intern. conf. “Problems of cybernetcs and informatcsi, Baku, 2008, 10-12 September, p.172-175. T.A. Aliev, Gambar Guluyev, Farhad Pashayev, Rasim alikov, Vltzam Yusifov

52. Vntellectual telemeter system of a noise monitoring of the technical conditon of signiicant objects and abnormal seismic processes. The Intern. Conf. Problems of cybernetics and informatics, Baku, 10-12 September 2008, v.1. T.A. Aliev

53. Vntellektual'nyye raspredelennyye sistemy pomekhomonitoringa tekhnicheskogo sostoyaniya vysotnykh zdaniy gorodov seysmoaktvnykh regionov (Vntelligent distributed systems of noise monitoring of technical conditon of high-rise buildings in cites of seismically actve regionss Trudy VVV ezhd. Simp. “Vntellektual'nyye cistemyi(İNTELS’2008s, Rossiya, Nizhniy Novgorod, NGTU im. R. .Alekseyeva, 30 June - 4 July 2008, Aliev T.A., Aliyev E.R.

191 Vntellektual'naya sistema identikatsii anomal'nykh seysmicheskikh protsessov (Vntelligent system for the identicaton of anomalous seismic processess Trudy VVV ezhd. Simp. “Vntellektual'nyye sistemyi(İNTELS’2008s, Rossiya, Nizhniy Novgorod, NGTU im. R. .Alekseyeva, 30 June-04 July 2008, pp.35-39. Aliev T.A., N.F. usayeva, D.V. astaliyeva, U.E.Rzayeva

55. Problemy monitoringa tekhnicheskogo sostoyaniya vysotnykh zdaniy i strategicheskikh ob"yektov seysmicheskikh regionov (Problems of monitoring the technical conditon of high-rise buildings and strategic objects in seismic regionss. V Vnt. simp. “Fövqəladə hallarda təhlükəsiz-liyin idarə olunmasıi, Baku, 2007, 15-16 November, p. 3 T.A.Aliev (plenary reports.

56. Teoretcheskiye i prikladnyye problemy analiza zashumlennykh signalov (Theoretcal and applied problems of the analysis of noisy signalss. İİnformasiya-kommunikasiya teMnologiyaları və elektron təhsillin aktual problemləri Elektron idarəetmə elmi-praktk konfr. ater., Ganja, 29-30 Nov. 2007, pp.3-15 Aliev T.A., Aliyev E.R., adymov R. ., Rzayeva U.E.

57. Interference technology of Early Control of defect origin in technical objects. Proceegings of the 2007 Industrial Engineerinq Research Conference (Critical Role in a Flat World IIE Annual Conference & Expo 2007, may 19-23, Nashville, Tenn., pp.682-687). T.A. Aliev, Elchin Aliev

58. Technology of noise analysis and monitoring of defect origin. 3-rd Intern. Conference on Information Technologies & Tele-communication, (ИТ & ТЪ-2007) Ganja, Azerbaijan, October 4-6, 2007, с.11-16. T.A. Aliev, Elchin Aliev

59. Adaptvnaya apparatno-programmnaya tekhnologiya diskretzatsii zashumlennykh signalov (Adaptve hardtare-softare technology for the sampling of noisy signalss. V Vnt. simp. “Föv-qəladə hallarda təhlükəsiz-liyin idarə olunmasıi, Baku, 15-16 Nov., 2007, pp. 94-96. Aliev T.A., Aliyev E. ., astaliyeva D.V., Rzayeva U.E.

60. Vntellektual'naya tekhnologiya i sistema pomekho-monitoringa nachala za-rozhdeniya defekta (Vntelligent technology and system of noise monitoring of the beginning of defect initatons. Tr. VV ezhd. Simp. “Vntellektual'nyye sistemy (VNTELS’2006s», rasnodar VVZ, 26-30.06.06, pp.17-20 T.A.Aliev

61. athematcal methods, informaton technology in, and industry. VCOHTEC 2006, Transforming Economies and Civizatons the Pole of Techno-logy, U , Leicester, 2006, p.32. T.A. Aliev, ovsum-zada N.Ch., arayev A.E.

62. Theory and technology of interference monitoring of the beginning of origin of a defect. Proceeding of the first Intern. Conf. on Problems of Cybernetics and Informatics, Baku, 2006, Vol.1, pp.10–13. T.A. Aliev

63. Theory and technology of predicaton of changing stochastc processes into a failure state by means of analysis of interference. The 1st International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications (COIA-2005) Baku, Azerbaijan, 2005, 22-25 may, p.1. T.A. Aliev

64. Gənclərin gələcəyi onların təhsilə münasibətlərindən birbaəa asılıdır (The future of the youth directly depends on their relatonship tith educatons. Azərb. Resb. “ onsttusiya günüinə həsr olunmuə Tələ-bələrin 54 elmi-teMniki konfr. mater. Baku, 2005, p.8-11 T.A.Aliev

65. Tekhnologiya pomekhoprognoza avariy v promyshlennykh intellektual'nykh sistemakh (Technology of noise forecastng of accident in industrial intelligent systemss. V ezhd. simp. «Vntellektual'nyye sistemy» VNTELS -2004, Rossiya, SGTU, Saratov, 29.06-02.07, 2004 T.A. Aliev (plenary speechs

66. Teoretcheskiye osnovy pomekhoprognoza avariy na morskikh ob"yektakh nefegazodobychi (Theoretcal bases of noise forecastng of accidents at ofshore oil and gas producton facilitess. Tr.VV Resp.nauchn.konf. «Sov. problemy informatzatsii, kibernetki i informatsionnykh tekhnologiy, Baku, 26-28.10.04, pp.5-7 T.A. Aliev

67. Theory of noise forecast of pathological processes. BeynəlMalq EA-nın Sərgisi, Avropa və Rusiya Bölmələri, Аzərb. EA-sı, ŞamaMı RəsədManası, Azərb.Respublika-sının prezident H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 80 illik yu-bileyinə həsr olunmuə Bey-nəlMalq simp. “Dövrlik və kosmoloji problemləri, Pir-qulu,Y. əmmədəliyev qəsə-bəsi, Azərb. Respublikası, ateriallar, 02-04.05.2003, pp.51-63. T.A.Aliev

68. Robastnaya informatsionnaya sistema diagnostki i prognoza avariy na kompressornykh stantsiyakh (Robust informaton system for diagnostcs and forecastng of accidents at compressor statonss. Trudy Resp. nauchn. konf. «Sovr. problemy informatki, kibernetki i informats. tekhnologiy»,28-30.04.2003, vol.1, pp.10-13. Aliev T.A., Guliyev G.A.

69. Teoriya analiza pomekhi kak nositelya poleznoy informatsii (Theory of noise analysis as a carrier of useful informatons. Trudy Resp. nauchn. konf. «Sovr. problemy informatki, kibernetki i informats. tekhnologiy»,28-30.04.2003, vol.1, pp.3-9. Aliev T.A.

70. Vnformatsionnaya tekhnologiya korrelyatsionnogo analiza pomekhi zashumlennykh signalov (Vnformaton technology of correlaton analysis of noise of noisy signalss. Doklady NAN Azerb., vol.3-4, 2002, pp.74-79. Aliev T.A., Aliyev E.R.

71. Vnformatsionnaya tekhnologiya analiza pomekhi i prinyatya resheniya v promyshlennykh intellektual'nykh sistemakh (Vnformaton technology of noise analysis and decision making in industrial intelligent systemss. Tr. ezhd.simp. «Vntellektual'nyye sistemy “VNTELS, 2002i, Rossiya, aluga, 2-4.07.2002, pp.14-16 Aliev T.A., Aliyev E.R.

72. Tekhnologiya identikatsii pri pomekhoprognoze izmeneniya sostoyaniya samoleta (Vdenticaton technology in the noise forecastng of changes in the conditon of aircrafss. illi Aviasiya Akademiya-sının 10-illiyinə həsr olunmuə « ülki aviasiyanın mü-asir problemlərinin həllində elm və tədris rolui Respublika konfransın əsərləri, Baku, 29-30.10.2002, p.135 T.A. Aliev, D.A. Agamaliyeva

73. Teoriya pomekh prognoza avariy na samoletakh (Theory of noise forecastng of accidents on airplaness. illi Aviasiya Akademiya-sının 10-illiyinə həsr olunmuə « ülki aviasiyanın mü-asir problemlərinin həllində elm və tədris rolui Respublika konfransın əsərləri, Baku, 29-30.10.2002, pp.133-134 Aliev T.A.

74. Apparatnyye sredstva prognozirovaniya prikhvata v burenii (Hardtare for predictng bit seizure in drillings. Doklady NAN Azerb., 2001, vol.L VV, №4-6, pp.97-102. T.A.Aliev, SH.V. amedov, G.A.Guluyev

75. Ob otsenke dopustmoy pogreshnost izmereniy pri identikatsii sostoyaniy slozhnykh sistem (About an estmaton of an admissible error of measurements in the identicaton of conditons of compleM systemss. Doklady NAN Azerb., 2001, vol.L VV, №1-3, pp.29-37. Aliev T.A., Nasibov E.N.

76. Vntellectual sestem of identicaton of Arabic graphics. SPVE 15 th Annual Vnter-natonal Symposium on Aerospace Defense Sen-sing, Simulaton,and Con-trols AeroSense 16-20 april 2001 arriot's Orlando World Center Resort and Conventon Center Orlando, Florida USA T.A.Aliev, G.G.Abdullayeva, N.Gurbanova

77. Robastnaya tekhnologiya kontrolya seysmostoykost ob"yektov morskikh nefegazovykh mestorozhdeniy (Robust technology for the control of seismic stability of ofshore oil and gas ieldss. Doklady AN Azerb., 2001 №1-3, pp.58-67., Aliev T.A.

78. Vnformaton technology of signal processing tith interference analysis. Wistcis workshop «E- working distant training and environmental monitoring new opportunities» 13-14 December, 2001 Baku T.A. Aliev

79. Robastnyye vychislitel'nyye tekhnologii spektral'nogo analiza (Robust computng technologies of spectral analysiss. at. Resp.konf. «Prikladnyye voprosy mat-ki i mekhaniki, posvyashchennoy 90- letyu akad.Z.V. halilova», 10-12.01.2001 T.A.Aliev

80. Robastnaya tekhnologiya kontrolya seysmostoykost ob"yektov morskikh nefegazovykh mestorozhdeniy (Robust technology for the control of seismic stability of ofshore oil and gas ieldss. Doklady AN Azerb., 2001 №1-3, pp.58-67., Aliev T.A.

81. Robastnaya tekhnologiya formirovaniya statstcheskikh baz znaniy promyshlennykh intellektual'nykh sistem (Robust technology for forming statstcal knotledge bases of industrial intelligent systemss. at. VY ezhd. simp. “Vntellektual'nyye sistemy VNTELS», ., 2000, pp.14-16. Aliev T.A., Alizada T.A., Nusratov O. .

82. Algoritmy uluchsheniya robastnost diagnostki sostoyaniya tekhnicheskikh ob"yektov (Algorithms for improving the robustness of diagnostcs of the conditon of technical objectss. Proc.conf. "Problems of functonal analysis and mat. physics ", dev. 80th ann.BSU, Chashyoglu, 1999, pp.84-94 Aliev T.A.

83. Determinaton of unknotn parameters of ecological models in difusion approMimaton. Natonal conference on environmental pollution, Islamik Аzad Universite of Ardabil, 16-18 June 1999, рp.231-232 T.A. Aliev, Vskenderov A.D. Jumshudov J.S.

84. Algoritmy sistemnogo analiza seysmicheskoy informatsii (Algoritmy sistemnogo analiza seysmicheskoy informatsii. Doklady AN Azerb., 1999, vol.LY, № 3-4, pp.46-53.s. Doklady AN Azerb., 1999, vol.LY, № 3-4, pp.46-53. Aliev T.A.

85. Teoriya robastnogo sistemnogo analiza seysmo-kolebaniy (Theory of robust system analysis of seismic vibratonss. Doklady ANA, 1999, vol.LY, №1-2, pp.55-71. Aliev T.A.

86. Nekotoryye voprosy informatzatsii Azerbaydzhanskoy Respubliki (Some issues of informatzaton of the Azerbaijan Republics. Proc. VV Vntezhd. simp. “Problems. ath.model., manag. inform. technologies in oil and gas industryi, Baku, 21-26.09.1998, pp.39-43. Aliev T.A., Vbragimov V.A., Dagkesamanskiy N.D., engerlinskiy G.A.

87. Gibridnaya sistema diagnostki morskikh glubokovodnykh statsionarnykh platorm (Hybrid system for diagnostcs of ofshore deeptater iMed platormss. Proc. VV Vnt. simp. “Problems. ath.model., manag.. inform. technologies in oil and gas industryi, Baku, 21-26.09.1998, pp.9-14. Aliev T.A., Tairova H.S. Alizada T.A.

88. etod proyektrovaniya adaptvnykh informatsionnykh sistem ( ethod of designing adaptve informaton systemss. Proc. VV Vnt. simp. “Problems. ath.model., manag.. inform. technologies in oil and gas industryi, Baku, 21-26.09.1998, pp.30-34. T.A.Aliev, R.A. arayev, AV. amedzade

89. Vntellektual'naya gibridnaya sistema diagnostki morskikh sooruzheniy nefegazodobychi (Vntelligent hybrid system for diagnostcs of ofshore oil and gas producton facilitess. VVV ezhd.simp. «Vntelektual'nyye sistemy», Pskov, 30.06-04.07.1998, pp.124-126. Aliev T.A., Nusratov O. . usayeva N.F.

90. Nekotoryye metody statstcheskogo analiza sluchaynykh mnogomernykh protsessov v real'nom masshtabe vremeni (Some methods of statstcal analysis of random multvariate processes in real tmes. Dokl. AN AzSSR, 1997, vol. 33, №7, pp. 11-16. T.A.Aliev

333. Algoritmy uluchsheniya adekvatnost statstcheskikh matematcheskikh modeley (Algorithms for improving the adequacy of statstcal mathematcal modelss. at. 1 ezhd. konf.po mat. ekonomike, negladkomu analizu i informatke, Baku, 04.04.97. Aliev T.A., usayeva N.F.

92. Algoritmy ustraneniya vliyaniya pomekh pri spektral'nom analize (Algorithms for eliminatng the efect of the noise in spectral analysiss. at. 1 ezhd. konf.po mat. ekonomike, negladkomu analizu i informatke, Baku, 04.04.97, pp.66-70. Aliev T.A., Alizade T.A. irzoyev T. .

93. Gibridnaya sistema kontrolya oborudovaniya nefyanykh skvazhin (Hybrid system for monitoring oil tell equipments. at. 1 ezhd. konf.po mat. ekonomike, negladkomu analizu i informatke, Baku, 04.04.97. Aliev T.A., Agayev F.A. Nusratov O. .

94. Algoritmy uluchsheniya adekvatnost statstcheskikh matematcheskikh modeley (Algorithms for improving the adequacy of statstcal mathematcal modelss. Trudy 1 ezhd.konf. po mat.ekonomike, negladkomu analizu i informatke, Baku, 4-5.09.1997. Aliev T.A., usayeva N.F.

95. Özəl təhsil sistemində teMniki iMtsaslar üzrə kadr hazırlanması (Preparaton of personnel on technical specialtes in the private educaton systems. “Özəl təhsilin problemləri və perspektvlərii Elmi-praktki konf.tezisləri, Baku, 1996 Aliev T.A.

96. Vntellektualizatsiya diagnostki tsiklicheskikh protsessov (Vntellectualizaton of diagnostcs of cyclic processess. VV ezhd.simp. «Vntellektual'nyye sistemy», S.-Peterburg, 1996, 01-04 aprel', pp. 90-93. Aliev T.A., Nusratov O. . irzoyev T. .

97. Nechetkaya statstcheskaya identikatsiya matem. modeley tekhnologicheskikh protsessov (Fuzzy statstcal identicaton of mathematcal models of technological processess. Tez. ezhd.NT «Avtomatzatsiya biotekhnich. Sistem v usloviyakh rynochnoy konversii», ., 1994 Aliev T.A., Musayeva N.F.

98. Obespecheniye adekvatnost mat.modeley i generirovaniya znaniy v intellektual'nykh sistemakh (Ensuring the adequacy of mathematcal models and the generaton of knotledge in intelligent systemss. V ezhd.simp. «Vntellektual'nyye sistemy-94», Sb. mater.i soobshch., Dagestan, akhachkala, 22-27.06.1994, Vzd. GTU. Aliev T.A., usayeva N.F.

99. Vnvariantnyye korrelyatsionnyye sistemy dlya kontrolya tekhnologi-cheskikh protsessov v proizvodstve stroitel'nykh materialov (Vnvariant correlaton systems for the control of technological processes in the producton of building materialss. at.VV ezhd. onf.Sistemnyy analiz, modelirov. i upravleniye slozhnymi protsessami i ob"yektami na baze E , Tashkent, 1992 Aliev T.A., Musayeva N.F. Dzhafarov R.V. Pashayev Sh.T.

100. Adaptvnyye sistemy identikatsii nepreryvnykh tekhnologicheskikh protsessov (Adaptve systems for the identicaton of contnuous technological processess. at.VV ezhd. onf. Sistemnyy analiz, modelirovaniye i upravleniye slozhnymi protsessami i ob"yektami na baze E , Tashkent, 1992 Aliev T.A., usayeva N.F. Dzhafarov R.V. Pashayev Sh.T.

101. Sistema kontrolya i upravleniya v pishchevoy promyshlennost s uchetom vzaimosvyazi mezhdu nepreryvnomi i nepreryvno-diskretnym tekhnologicheskimi protsessami (Control and management system in the food industry, taking into account the relatonship betteen contnuous and contnuous-discrete technological processess. at.nauchn.konf. «Biomedits. i ekologicheskoye priborostroyeniye: nauka promyshlennost', rynok, Ryazan', 1992 Aliev T.A., usayeva N.F. irzoyev T. .

102. Apparaturnoye diagnostrovaniye sostoyaniya sosudov s narushennoy prokhodimost'yu (Vnstrumental diagnostcs of the state of vessels tith impaired passages. at. nauchn. konf. «Biomedits. i ekologicheskoye priborostroyeniye: nauka promyshlennost', rynok, Ryazan', 1992 Aliev T.A., Musayeva N.F. Pashayev SH.T.

103. Statstchesko-veroyatnostnyye algoritmy i PPP identikatsii medlenno protekayushchikh tekhnologicheskikh protsessov (Statstcal-probabilistc algorithms and PPP for the identicaton of slotly foting technological processess. at. nauch.konf. «Primeneniye veroyatnostno-stat. metodov v burenii i nefe-gazodobyche», Baku, 1991 Aliev T.A., usayeva N.F. Pashayev Sh.T.

104. Raspoznavaniye skoropisnykh tekstov s arabskoy graikoy (Recogniton of cursive teMts tith Arabic graphicss at.nauchn.konf. «Vntellektualizatsiya sistem upravleniya (VSU-91s», Baku, 1991 Aliev T.A., urbanova N.G.

105. Distantsionnyy signalizatorov s sovmeshcheniyem protsessov kodirovaniya i identikatsii sostoyaniya stokhastch. ob"yektov upravleniya (Remote signaling devices tith combining the processes of coding and identicaton of the state of stochastc control objectss. at.V Resp.nauchno-prakt. onf. po problemam upravleniya i informatki Baku, 1991 Aliev T.A., Vsmailov Sh.D. irzoyev T. .

106. nogodiktorskiy rechevoy interfeys dlya ob"yektov stroitel'noy promyshlennost ( ult-discourse speech interface for constructon industry facilitess. Tez.dokl.nauchn.konf. «Vntellektualizatsiya sistem upravleniya», (VSU-91s, Baku. 1991 Aliev T.A., Vsmailov SH.D. Vbragimov N. Salayev A.R.

107. oprosy nadezhnost v sistemakh upravleniya kontrolya medlenno protekayushchimi protsessami (Reliability issues in systems of control and management of slotly proceeding processess. at.V sepp.konf. «Sistemnyy analiz, modelirovaniye i upravleniye slozhnymi protsessami i ob"yektami na baze E », Tashkent, 1991 Aliev T.A., Aliyev N. ., Guseynov N.G.

108. Sistema kontrolya i upravleniya slozhnymi proizvodstvami s uchetom vzaimosvyazi mezhdu nepreryvnymi i nepreryvno-diskretnymi tekhnologicheskimi protsessami (A system for control and management of compleM producton, taking into account the relatonship betteen contnuous and contnuous-discrete technological processess. at.V sepp.konf. «Sistemnyy analiz, modelirovaniye i upravleniye slozhnymi protsessami i ob"yektami na baze E », Tashkent, 1991 Aliev T.A., Vbragimov N.S., usayeva N.F.

109. Vntellektualizatsiya sistem upravleniya proizvodstvami stroitel'noy promyshlennost (Vntellectualizaton of producton management systems in the constructon industrys. Tez. dokl. sepp.nauchn.konf. «Vntellektualizatsiya sistem upravleniya», Baku, AzVSV, 1991 Aliev T.A., Gadzhiyev R.G. adyrov N.A. Salimov E.G.

110. omp'yuternaya identikatsiya rukopisey na arabskom alfavite (Computer identicaton of manuscripts in the Arabic alphabets. Doklady AN Azerb., 1990, №4,5 Aliev T.A., asumov B. ., agramanov D., urbanova N.G.

111. Vntellektual'naya mikroprotsessornaya sistema upravleniya keramicheskim proizvodstvom (Vntellectual microprocessor control system for ceramic productons. Tez. dokl. « ikroprotsessornyye sistemy avtomatki», Novosibirsk, 1990 Aliev T.A., Gadzhiyev R.G., adyrov N.A

112. Analiz stokhastcheskikh protsessov po ikh pozitsionnym sluchaynym signalam (Analysis of stochastc processes by their positonal random signalss. Tez.dokl. NT «ASU v konditerskoy promyshdennost», Odessa, 1990 Aliev T.A., Vbragimov N.S.

113. Tsifrovaya izmeritel'naya il'tratsiya nepreryvnykh signalov (Digital measuring iltering of contnuous signalss. Tez.dokl. NT «Problemy sozdaniya, opyt razrabotki, vnedreniya ASU v nef, gazovoy, nefekhim. prom-st i ob"yektov nefesnabzheniya», Sumgait, 1990 Aliev T.A., Vbragimov N.S., irzoyev T. .

114. ikroprotsessornyye sistemy kosvennogo izmereniya tekhnologicheskikh parametrov proizvodstva keramicheskikh izdeliy ( icroprocessor systems for the indirect measurement of technological parameters for the producton of ceramic productss. Tez.dokl.VV sepp.NT “ ikroprotsessornyye sistemy avtomatki», Novosibirsk, 1990 Aliev T.A., Gadzhiyev R.G., Zeynalova E.E., irzoyev T. .

115. Vntellektual'naya proizvodstvennaya sistema upravleniya keramicheskim proizvodstvom (Vntelligent control system for ceramic productons. at. sepp.nauchno-tekhnich. soveshch. «Teoretcheskiye i prikladnyye problemy sozdaniya sistemy upravleniya tekhnich.protsessami», Chelyabinsk, 1990, p.2 Aliev T.A., Gadzhiyev R.G. adyrov N.A. irzoyev T. .

116. ikroprotsessornaya sistema kontrolya tekhnicheskogo sostoyaniya nepreryvno-diskretnykh i nepreryvnykh ob"yektov ( icroprocessor control system for the technical state of contnuous-discrete and contnuous objectss. at. sepp. konf.«Fundam. Vssled. i novyye tekhnologii v stroit. aterialovedenii», Belgorod, 1989, part 9 Aliev T.A., Aliyev N.S., Gadzhiyev R.G., irzoyev T. .

117. Lingvistcheskaya model' po otsenke kachestva oblitsovki keramicheskikh izdeliy (A linguistc model for assessing the quality of ceramic veneers. at. Resp.sem. «Problemy sozdaniya sistem obrabotki, analiza i raspoznavaniya obrazov», Tashkent, 1989 Aliev T.A., Gadzhiyev R.G., Vbragimov N.S., adyrov N.A.

118. Vntellektual'naya sistema dlya raspoznavaniya vidov braka i otsenki keramicheskikh izdeliy (Vntelligent system for recogniton of types of defects and assessment of ceramic productss. ater. sepp. konf. « at. metody raspoznavaniya obrazov», Riga, 1989 Aliev T.A., Gadzhiyev R.G., adyrov N.A., irzoyev T. .

119. ikroprotsessornaya sistema upravleniya diskretnymi protsessami ( icroprocessor control system for discrete processess at. sepp. NT « atem. algoritmicheskoye i tekhnich. obespecheniye ASU TP», Tashkent, 1988 Aliev T.A., Gadzhiyev R.G., Zeynalov E.E., adyrov N.A.

120. ikroprotsessornyye AS i ASU TP v stroitel'noy promyshlennost ( icroprocessor AS and ACS TP in the constructon industrys. Tez.dokl. VV Resp.soveshch-se-minara «Sozdaniye i vnedreniye v n/kh-ve respubliki mikroprotsessornykh sredstv», Baku, 1987 Sultanov A.S.

121. ikroprotsessornyy aktvnyy kontrol' uspevayemost studentov ( icroprocessor actve control of student performances. at. sepp.nauchno-metod. konf. «Vntensiikatsiya uchebnogo protsessa v vysshey shkole na baze mikroprotsessornykh vychislit. Sistem», oronezh, 1987 Aliev T.A., Aliyeva T. ., Gadzhiyev R.G., Vmanov .S., asymova S.A., elikov E.A.

122. Upravleniye diskretno-nepreryvnym tekhnologicheskim protsessom s primeneniyem oriyentrovannykh grafov (Control of a discrete-contnuous technological process tith the use of oriented graphss. at.V nauch.sem. « etody sinteza i planirovaniya razvitya struktur slozhnykh sistem», Tashkent, 1987 Aliev T.A., Zeynalov E.E., orozova L. ., Sultanov A.S.

123. ikroprotsessornyye invariantnyye korrelyatsionno-ekstremal'nyye sistemy ( icroprocessor invariant correlaton-eMtremal systemss. Tez.dokl. VV sepp.soveshch. «Teoriya invariantnost, Teoriya chuvstvitel'nost ikh primeneniye», ., 1987 Aliev T.A., Badalov Y.A., asumov R. ., usayeva N.F., Narbekova A. .

124. ikroprotsessornyye sistemy kontrolya tekhnologicheskikh protsessov proizvodstva stroitel'nykh materialov ( icroprocessor control systems for technological processes of producton of building materialss. Tez.dokl. VV sepp.nauchn. konf. « etody kibernetki, khimiko-tekhnologicheskikh protsessov», Baku, 25-28 ay, 1987 Aliev T.A., Gadzhiyev R.G., Sultanov A.S., orozova L. .

125. Optko-elektronnyy analizator kachestva keramicheskikh plitok (Optco-electronic analyzer for the quality of ceramic tless. at. ses. konf. « oordi-natno-chuvstvitel'nyye fotopriyemniki i optko-elektronnyye ust-va na ikh osnove», Barnaul, 1987, p.2, Aliev T.A., Azizov A.G., Gadzhiyev R.G., Zeynalov E.E.

126. ikroprotsessornaya ASU TP osnovnykh peredelov ZZHBV i DS ( icroprocessor-based automated process control system for the main redistributon of ZZhBV and DSCs Tezisy sepp.NT « ikroprotsessornyye sistemy avtomatzatsii tekhnologich. Protsessov», Novosibirsk, TETN, 1986 Aliev T.A., Vmanov Ch.A., amedov N.A., Semenov D.U., Sultanov A.A.

127. Fotochuvstvitel'nyy informator osvetlennoy zhidkost v rekuperatore (Photosensitve informer clariied liquid in the recuperators. at.dokl. sepp. soveshch. «Optcheskiye skaniruyushchiye ust-va i izmerit. Pribory na ikh osnove», p.2, Barnaul, 1986 Aliev T.A., Gadzhiyev R.G. orozova L. .

128. Programmno-apparatnyy kompleks dlya avtomatzatsii eksperimental'nogo issledovaniya mnogomernykh ob"yektov i razrabotki ASU TP (Softare and hardtare compleM for automaton of eMperimental research of multdimensional objects and development of automated process control systemss. Tez.dokl.nauchno-tekhn. soveshch.«Sozdaniye i vnedreniye sistem avtomatch. i avtomatz. Upravleniya TP», Novgorod, 9-11.09.1986. Aliev T.A., Abdullayev A.A. Vsmailov Sh.D. Zeynalov E.E. usayeva N.F. Ragimov A.A.

129. Optko-elektronnoye ustroystvo dlya izmereniya udel'noy poverkhnost tsementa (Optoelectronic device for measuring the speciic surface area of cements. at.dokl. sepp. soveshch. «Optcheskiye skaniruyushchiye ust-va i izmerit. Pribory na ikh osnove», 1986, Barnaul, p.2, Aliev T.A., Gadzhiyev R.G.. Zeynalov E.E

130. ikroprotsessornaya sistema diagnostki mnogomernykh ob"yektov ( icroprocessor system for diagnostcs of multdimensional objectss at. HV sepp.nauchno-tekhn. Soveshch. «Sozdaniye i vnedreniye sistem avtomatch. i avtomatz.upravleniya», ., 1986 Aliev T.A., Aliyev N.S. Alkhazov A. . Atakishiyev YA.A. asumov R. . adymov R. . amedov R.A. irzoyev T. .

131. Nekotoryye metodologicheskiye voprosy sozdaniya ASU TP zavodov zhelezobetonnykh izdeliy (Some methodological issues of creatng automated process control systems for reinforced concrete producton plantss. at. VVV sepp. NT «Programmnoye,algoritmich. V tekhnicheskoye obespecheniye ASU TP», 1985, Tashkent, October, part 4 Aliev T.A., amedov N.A., amedov A.A., Ragimov A.A.

132. Nekotoryye printsipy modulyatsii nepreryvnykh signalov i ikh primeneniye v ASU TP (Some principles of modulaton of contnuous signals and their applicaton in automated process control systemss. at. VVV sepp. NT «Programmnoye,algoritmich. i tekhnicheskoye obespecheniye ASU TP», Tashkent, oktyabr', 1985, part 4, pp.4-5. Aliev T.A., Aliyev N.S., adymov R. ., amedov N.A., Vsmailov SH.D., Alkhazov A. ., irzoyev T.

133. Ob odnom podkhode k sozdaniyu standartnykh programm v programmnom obespechenii ASU TP (On one approach to the creaton of standard programs in the softare of automated process control systemss. at. V sepp. soveshch. Sem. olodykh uchenykh «Sovr. Problemy avtomat. Upravleniya, ., 1985 Aliev T.A., Belkin V.G., Badalov T.A. Atamov F.A.

134. Vzmeritel'no-vychislitel'nyy kompleks dlya analiza i interpretatsii rezul'tatov eksperimentov ( easuring-computatonal compleM for the analysis and interpretaton of eMperimental resultss. Vnf.sb. «Problemy soz-daniya i opyt vnedreniya v nef. prom-st i razvitya geoizich. priborostroyeniya, .,1985, No 5 Aliev T.A., Ragimov A.A. asimova S.A. Abdullayev A.A. Ramazanov Sh.S. usayeva N.F.

135. Sostoyaniye perspektvy primeneniya mikroprotsessorov i mikro E v stroitel'noy prom-st (Prospects for the use of microprocessors and microcomputers in the constructon industrys. ater.Resp. soveshch. Seminara po sozdaniyu i vnedreniyu v n/kh-ve mikroprotsesorn. sredstv i sistem, Baku, Elm, 1984 Aliev T.A.

136. Apparaturnyy metod identikatsii nepreryvnykh mnogomernykh ob"yektov s primeneniyem mini E i mikroprotsessorov (Hardtare method for identfying contnuous mult-dimensional objects tith the use of mini computers and microprocessorss. Tez. dokl. X sepp. tekhnich. soveshch. «Opyt sozdaniya i vnedreniya avtomatz. i avtomatch. sistem upravleniya neperyvnymi i diskretno-neperyvnymi protsessami, ., 1983 Aliev T.A., olesnikov A.N., irzoyev T. .

137. Avtomatzatsiya identikatsii mnogomernykh nepreryvnykh protsessov po graicheskim dannym (Automaton of identicaton of multdimensional contnuous processes based on graphical datas. Tez.dokl. VV sepp. konf. « etody i sredstva obrabotki slozhno-konstruirovannykh semantcheski nasyshchennykh dokumentov», Gor'kiy, 1983 Aliev T.A., olesnikov A.N.

138. Apparaturnyy metod opredeleniya otsenok statstcheskikh kharakteristk sluchaynykh protsessov v real'nom masshtabe vremeni (Hardtare method for determining estmates of statstcal characteristcs of random processes in real tmes. Tez. dokl. VV sepp.nauchno-tekhn. mezhvuz. konf. « ate-match.algoritmich. obespecheniye ASU TP», Tashkent, 1980 Aliev T.A., Aliyev N.S., asumov R. .

139. Algoritmy statstcheskoy obrabotki mnogomernykh sluchaynykh protsessov v real'nom masshtabe vremeni pri pomoshchi mini i mikro E (Algorithms for statstcal processing of multdimensional random processes in real tme using mini and micro computerss. Tez.dokl. VVV sepp. shkoly seminara po problemam avtomatzatsii i upravleniya kachestvom produktsii, ., 1979 Aliev T.A., adymov R.

140. ozmozhnost primeneniya regressionnogo metoda dlya kontrolya kachestva produktsii nepreryvnykh tekhnologichesikh protsessov v real'nom masshtabe vremeni (Possibilites of applicaton of the regression method for quality control of products of contnuous technological processes in real tmes. Tez.dokl. VVV sepp. shkoly seminara po problemam avtomatzatsii i upravleniya kachestvom produktsii, ., 1979 Aliev T.A., olesnikov A.

141. Printsip postroyeniya apparatury kodirovaniya i registratsii mnogokanal'nykh analogov signalov, poluchayemykh na vykhodakh mnogomernykh ob"yektov (The principle of constructng the equipment for encoding and recording mult-channel analogues of signals obtained at the outputs of multdimensional objectss. Tez.dokl. VVV sepp. shkoly seminara po problemam avtomatzatsii i upravleniya kachestvom produktsii, ., 1979, pp.14-15. Aliev T.A., adymov R. .

142. Apparaturnyy metod priblizhennogo opredeleniya kAchestva produktsii nepreryvnykh tekhnologich. Protsessov (Hardtare method of approMimate determinaton of the quality of products of contnuous technological processess. Tez.dokl. sepp.nauchn.tekhn. konf. «Teoriya sistem i razrabot.ASU», ., 1979 Aliev T.A., olesnikov A.

143. voprosu kodirovaniya i vvoda v E mnogom. analogovykh signalov (On the issue of encoding and input of multdimensional analog signals into a computers. Tez.dokl. VVV sepp. shkoly-seminara po problemam avtomatzatsii i upravleniya kachestvom produktsii, ., 1979 Aliev T.A., Aliyev N.S.

144. Vzmeritel'no-vychislitel'nyy kompleks dlya avtomatzatsii obrabotki rezul'tatov iziologicheskikh eksperimentov (A measuring-computer compleM for automaton of processing of results of physiological eMperimentss. Tez. Dokl. sepp. konf. po izmeritel'noy informaatsii i sistemam (VVS-77s, Baku, 1977, c.302. Aliev T.A., adymov R. ., olesnikov A., Rashidov N.G.

145. Nekotoryye voprosy primeneniya mini i mikro E statstch. analiza sluchaynykh mnogomernykh protsessov v real'nom masshtabe vremeni (Some issues of the use of mini and micro computers statstcal analysis of random multdimensional processes in real tmes. at. sepp.nauchno-tekhn. Soveshch. «Opyt sozdaniya i vnedreniya avtomatz. V avtomatch. sistem upravleniya», Frunze, 1977 Aliev T.A.

146. voprosu avtomatzatsii opredelennykh dinamicheskikh kharakteristk ob"yektov avtomatcheskogo upravleniya iz eksperimental'nykh dannykh (On the problem of automatng certain dynamic characteristcs of automatc control objects from eMperimental datas. Doklady AN AR, 1976, №11 Aliev T.A.

147. Printsip postroyeniya skhemy vyrabotki upravlyayushchikh signalov E (The principle of constructng a scheme for generatng control signals of a computers. Za tekhnicheskiy progress, 1974, №5, Aliev T.A.

148. O voprosakh organizatsii i modelyakh sozdaniya resp. Set vychislit. Tsentra (RS TSs (On the issues of organizaton and models for the establishment of the republic-tide nettork of the Computng Centers Tez.dokladov X nauchnoy sessii, Baku, 1973 Aliev T.A.

149. oprosy obespecheniya perspektvnogo planirovaniya nauchno-tekhnich. napravleniy ASU nefekhim. Predpriyaty (Vssues of ensuring long-term planning of scientic and technical. directons of automated control systems of petrochemical enterprisess. at. sepp.soveshch. po avtomatzatsii nefedobyvayushchey, nefeperebatyv. i nefekhimicheskoy promyshlennost,AzVNEFTE HV , Baku, 1971 Aliev T.A., Aliyev T. ., Abdullayev F. ., Pochayevskiy Ye. .

150. Spetsializirovannoye diskretnoye vychislitel'noye ustroystvo dlya statstcheskoy obrabotki graicheskikh dannykh (Specialized discrete computng device for statstcal processing of graphic datas. at. V Resp. Nauchn. konf. olodykh uchenykh AN AR, Baku, 1969 Aliev T.A.

151. voprosam primeneniya statstcheskikh metodov dlya issledovaniya ob"yektov nefepererabatyvayushchey promyshlennost (On the applicaton of statstcal methods for the study of oil reining facilitess. at. nauchn. konf. molodykh uchenykh i aspirantor (ser. Fiz.tekhn. i mat. nauks, Vzd. AN AR, 1966 Aliev T.A.

152. Universal'noye ustroystvo dlya obrabotki graicheskikh dannykh (Universal graphic data processing devices. Tezisy nauchnoy sessii AN AR, Baku, 1964 Aliev T.A.

153. Sposob preobrazovaniya graicheskikh dannykh v tsifrovoy kod i ustroystvo dlya integrirovaniya, a takzhe dlya vvoda ikh v ETs (A method of convertng graphic data into digital code and a device for integraton and entering them into the EC s. at. V ses. konf. Sem. po teorii i metodam matem. modelirovaniya, «Naukova dumka», iyev, 1962 Aliev T.A., Aleskerov S.A.