TELMAN ƏLİYEV

AMEA-nın həqiqi üzvü, texnika elmləri doktoru, professor

Doğum tarixi: 2 may 1935
Doğum yeri: AR Goranboy rayonu
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru
Elmi rütbəsi: Professor, akademik
Elmi əsərlərin ümumi sayı: 587
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 383
Patentlərin sayı: 109
Kadr hazırlığı: 37 f.d. və 12 e.d.
İş yeri: AMEA-nın İdarəetmə
Sistemləri İnstitutu
Vəzifəsi: AMEA-nın müşaviri
Xidməti tel.: (+994 12) 5394384
Faks: (+994 12) 5392826
E-poçt: director@cyber.az

200.    Адаптивная аппаратно-программная технология дискретизации зашумленных сигналов. IV Beynəlxalq simp. “Fövqəladə hallarda təhlükəsizliyin idarə olunması”, Bakı, 15-16 noyabr, 2007, s. 94-96. Т.А. Алиев, Э.К. Алиев, Д.И. Масталиева, У.Э. Рзаева.
199.    Цифровая помехотехнологи анализа корреляционных сигналов. Известия НАН Азерб., сер. Физ.техн. и мат. наук, 2007, т.ХХVII, №2-3, с.134-138. Т.А. Алиев, Э.Р. Алиев, Д.И. Масталиева, У.Э. Рзаева.
198.    Interference technology of Early Control of defect origin in technical objects.Proceegings of the 2007 Industrial Engineerinq Research Conference (Critical Role in a Flat World IIE Annual Conference & Expo 2007, may 19-23, Nashville, Tenn., pp.682-687) Telman Aliyev, Elchin Aliyev.
197.    Digital Technology and systems for Generating and Analyzing Information from deep strata of the Earth for the Purpose of Interference monitoring of the Technical state of Major Structures. Automatic Control and Computer Sciences, 2007. vol. 41, №.2, pp.59-67. T. A. Aliyev, Abbasov А.М., Aliyev E.R., Guluev G.A.
196.    Technology of noise analysis and monitoring of defect origin. Applied and Computational Mathematics. An International journal, 2007, Vol. 6, №2, pp.246-252. Telman Aliyev, Elchin Aliyev.
195.    Technology of noise analysys and monitoring of defect origin. 3-rd Intern. Conference on Information Technologies & Telecommunication, (ИТ & ТЪ-2007) Ganja, Azerbaijan, October 4-6, 2007, с.11-16. Telman Aliyev, Elchin Aliyev.
194.    Цифровая технология и система получения и анализа информации от глубинных пластов земли с целью помехо-мониторинга технического состояния социально-значимых объектов. Автоматика и вычислительная техника, Рига, 2007, №2, с.3-15.Аббаов А.М. Алиев Э.Р., Гулиев Г.А.
193.    Theory and technology of interference monitoring of the beginning of origin of a defect. Proceeding of the first Intern. Conf. on Problems of Cybernetics and Informatics, Baku, 2006, Vol.1, pp.10–13. T.A. Aliyev.
192.    Fundamentals of interference monitoring of the defect origin beginning. Automatic Control ahd Computer Sciences, Allerton Press, Inc., New York, 2006, №5, pp. 12–24. T.A. Aliyev.
191.    Теоретические основы помехомониторинга начала зарождения дефекта.Автоматика и вычислительная техника, Латвия, Рига, №5, 2006. Т.А. Алиев.
190.    Интеллектуальная технология и система помехо-мониторинга начала зарождения дефекта. Тр.VII Межд. Симп. “Интеллектуальные системы (INTELS’2006)», Краснодар КИИЗ, 26-30.06.06, с.17-20. Т.А. Алиев.
189.    Gənclərin gələcəyi onların təhsilə münasibətlərindən birbaşa asılıdır. Azərb. Resb. “Konstitusiya günü”nə həsr olunmuş Tələbələrin 54 elmi-texniki konfr. mater.,Bakı, 2005, s.8-11. T.A.Əliyev.
188.    Digital technology and a system of interference monitoring of the technical stat of physical structures and wqrnings of anomalous seismic processes. Automatic Control and Computer Sciences. Allerton press Inc New York, 2005, vol.39, №6, p. 1-7. T. A. Aliyev, Abbasov A.M.
187.    Цифровая технология и система помехомониторинга технического состояния строительных объектов и сигнализации аномальных сейсмических процессов. Автоматика и вычислительная техника, Рига, 2005, №6, с. 3-10. Т.А. Алиев, Аббасов A.M.
186.    Technology of experimental investication of stochastic processes. Automatic Control and Computer Sciences. Allerton press Inc New York, 2005, vol.39, №4, p.12-21. T. A. Aliyev, N.F. Musaeva.
185.    Технология экспериментального исследования стохастических процессов. Автоматика и вычислительная техника, Рига, 2005, №4, с. 15-26. Т.А. Алиев, Мусаева Н.Ф.
184.    Position-binary technology of analysis of cyclic processes and noises. International Council Scientific Development International Academy of Scitnce. Science without Borders. Transactions of the Internacional Academy of Science HE vol.1 2003/2004, Baku-Innsbruck, p.277-287. T. A. Aliyev.
183.    Робастная информационная система прогноза аварий на компрессорных станциях магитральных нефтегазопроводов. Нефтяное хозяйство, № 11, М., 2004, с. 112-114. Т.А. Алиев, Г.А. Гулуев.
182.    Теоретические основы помехопрогноза аварий на морских объектах нефтега-зодобычи. Тр.II Респ.научн.конф«Сов. проблемы информатизации, кибернетики и информационных технологий, Баку, 26-28.10.04, с.5-7. Т.А. Алиев.
181.    Анализ значимости позиций при позиционно-бинарном распознавании циклических сигналов. Известия НАН Азерб., сер. Физико-техн.и мат. наук, 2004, №2, с.3-8. Т.А. Алиев, О.К. Нусратов.
180.    Theoretical foundations of interference analysis of noisy signals. Automatic control and computer sciences. Allerton press, Inc. New York, 2004, vol.38, №3, р.18-27. T. A. Aliyev.
179.    Теоретические основы анализа помехи зашумленных сигналов. Автоматика и вычислительная техника, Латвия, Рига, 2004, № 3, с. 22-32. Т.А. Алиев.
178.    Робастная технология гаромонического анализа. Совр.проблемы социально-эконом. развития и информац.технологий. Сб. трудов Межд.НТК, Баку,2004, с.7-14, Т.А. Алиев, Т.А. Ализаде
177.    Tanınma üsullarının müqaisəli xarakteristikası. Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserni, Elmi məcmüələr,2004, cild 6,№1,s.102-105., T.A.Əliyev, G.G. Abdullayeva., C. Ağamalıyeva
176.    Теория и технология помехопрогноза аварий на самолетах. Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserni, Elmi məcmüələr,2004,c.6,№1,s.23-29. Т.А. Алиев.
175.    Infirmation system for diagnostics and interference prediction of failures at compressor stations. Automatic control and computer sciences Allerton press Inc New-York, 2003, vol.37, №6, р.28-33. T. A. Aliyev, G.A.Guluyev
174.    Информационная система диагностики и поме-хопрогноза аварий на компрессорных станциях. Автоматика и вычислительная техника, Рига, Латвия,2003, №6, с.33-39. Т.А. Алиев, Г.А.Гулуев
173.    Theory and technology for interference imposed failure prediction Automatic control and computer sciences Allerton press Inc New York, 2003, №3, р.15-22. T. A. Aliyev.
172.    Теория и технология помехопрогноза аварий. Автоматика и вычислительная техника, Латвия, Рига, 2003, №3, с.21-28. Т.А. Алиев.
171.    Pozition binary methodology for extraction of interference from noisy signals.Automatic control and computer sciences Allerton press Inc New York, 2003, №2, р. 12-19. T. A. Aliyev, U.M. Mamedova.
170.    Позиционно-бинарная технология выделения помех из зашумленных сигналов.Автоматика и вычислительная техника, Рига, Латвия, 2003, №2, с.16-24. Т.А. Алиев, Мамедова У.М.
169.    Theory of noise forecal of pathological processes. Beynəlxalq EA-nın Sərgisi, Avropa və Rusiya Bölmələri, Аzərb.MEA, Şamaxı Rəsədxanası, Azərb. Respublikasının. prezidenti H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq simp. “Dövrlik və kosmoloji problemlər”, Pirqulu,Y.Məmmədəliyev qəsəbəsi, Azərb. Respublikası, Materiallar, 02-04.05.2003, s.51-63.
168.    Концептуальная модель информационной системы диагностики и прогноза состояний технических объектов. Известия НАН Азерб., сер. Физ.-техн.и мат. наук, 2003, №3, с.113-117. Т.А. Алиев, Абдуллаева Г.Г, Агамалыева Дж.
167.    Sürətlərin tanınması üçün proqram vasitəsinin yaradılması. AMEA Xəbərləri, fiz.-texn. və riyaz. еlmləri ser., 2003, №3, s.3-7. T.A.Əliyev, G.Abdullayeva, C.Ağamalıyeva
166.    Робастная информационная система диагностики и прогноза аварий на компрессорных станциях. Труды Респ. научн. конф. «Совр. проблемы информатики, кибернетики и информац. технологий»,28-30.04.2003, т.1, с.10-13. Т.А. Алиев, Г.А. Гулиев.
165.    Теория анализа помехи как носителя полезной информации.Труды Респ.научн. конф. «Совр.проблемы информатики, кибернетики и информационных технологий», Баку, 28-30.04. 2003, т.1, с.3-9 . Т.А. Алиев.
164.    Алгоритм для минимизации не дифференцируемых выпуклых функций. Изв.НАНА, сер.физ.техн. и мат.наук, «информатика и проблемы управления», 2002, №2-3, т.XII, с.16-19. Т.А. Алиев, А.М.Багиров, А.А.Гасанов.
163.    F- модель надежности. Изв.НАНА, сер.физ.техн. и мат.наук, «информатика и проблемы управления», 2002, №2-3, т.XII, с.3-9. Т.А. Алиев, Э.К.Шахбазов, В.М.Мамедов
162.    Информационная технология корреляционного анализа помехи зашумленных сигналов. Доклады НАН Азерб., т.3-4, 2002, с.74-79. Т.А. Алиев, Э.Р. Алиев.
161.    Theory of interference analysis. Automatic Control and Соmputer Sciеnces. Allerton Press. Inc. New York, 2002, №6, р.29-34. T. A. Aliyev.
160.    Теория анализа помехи. Автоматика и вычислительная техника, Латвия, Рига, 2002, №6, с.35-45. Т.А. Алиев.
159.    Телеметрическая информационная система робастного прогнозирования аварий при бурении. Нефтяное хозяйство, 2002, М., №3, с.32-36, Т.А. Алиев, Ш.И. Мамедов.
158.    Информационная технология анализа помехи и принятия решения в промышленных интеллектуальных системах. Тр.V Межд.симп. «Интеллектуальные системы «INTELS, 2002», Россия, Калуга, 2-4.07.2002, с.14-16. Т.А. Алиев, Э.Р. Алиев.
157.    Интеллектуальная система робастного прогнозирования аварий при бурении скважин. Техническая диагностика и неразрушающий контроль. Ин-т электросварки им. Патона НАН Украины, 2002, №1, с.9-12, Т.А. Алиев, Ш.И. Мамедов.
156.    Algorithms and methodology for analysis of interference as an information-carrying medium. Automatic Control and Соmputer Sciеnces. Allerton Press. Inc. New York, 2002, №1, vol.36, р.1-10. T.A. Aliyev.
155.    Алгоритмы и технология анализа помехи как носителя информации. Автоматика и вычислительная техника, Латвия, Рига, 2002, № 1, с. 3-13. Т.А. Алиев.
154.    Алгоритмы корреляции-онного анализа помехи. Известия НАН Азерб сер.физ.техн.и мат.наук, 2001, т.ХХ1,№3, с.38-41. Т.А. Алиев, Э.Р. Алиев.
153.    Позиционно-избирательная фильтрация зашумленных сигналов. Известия НАН Азерб, сер. физ.техн.и мат. наук, 2001, т.ХХ1, №3, с.3-5. Т.А. Алиев.
152.    Аппаратные средства прогнозирования «прихвата» в бурении. Доклады НАН Азерб., 2001, т.LVII, №4-6, с.97-102. Т.А. Алиев, Ш.И.Мамедов Г.А.Гулуев.
151.    Robust algorithms of spectral analysis of veasuring information Optoelectronics, Instrumentation and Data Processing Allerton Press, Ins, 2001, №5, р. T. A. Aliyev.
150.    Робастные алгоритмы спектрального анализа измерительной информации. СО РАН Автометрия, Новосибирск, 2001, №5, с. 44-50. Т.А. Алиев, Х.С.Таирова.
149.    Об оценке допустимой погрешности измерений при идентификации состояний сложных систем. Доклады НАН Азерб., 2001, т.LVII, №1-3, с.29-37. Т.А. Алиев, Насибов Э.Н.
148.    A robust technology for improving correlation and spectral characteristic estimators, correlation matrix conditioning, and identification adequacy. Automatic Control and Соmputer Sciеnces. Allerton Press. Inc. New York, 2001, №4, vol.34, р.10-19. T. A. Aliyev.
147.    Робастная технология улучшения оценок корреляционных и спектральных характеристик обусловленности корреляционных матриц и адекватности идентификации. Автоматика и вычислительная техника, Латвия, Рига, 2001, №4, с.14-24. Т.А. Алиев.
146.    Робастная технология контроля сейсмостойкости объектов морских нефтегазовых месторождений. Нефтяное хозяйство, М., 2001, №3, с.66-68. Т.А. Алиев.
145.    A robust system for checking marine oil deposit seismic stability. Automatic Control and Соmputer Sciеnces. Allerton Press. Inc. New York, 2001, №2, vol. 34, рр.1-7. T. A. Aliyev.
144.    Робастная система контроля сейсмостойкости объектов морских нефтегазовых месторождений. Автоматика и вычислительная техника, Латвия, Рига, 2001, №2, с.3-11. Т.А. Алиев.
143.    Робастные вычислительные технологии спектрального анализа. Мат. V Респ.конф. «Прикладные вопросы математики и механики, посвященной 90-летию акад.З.И.Халилова», 10-12.01.2001. Т.А. Алиев.
142.    Intellectual system of identification of Arabic graphics SPIE 15 th Annual International Symposium on Aerospace Defense Sen-sing, Simulation,and Con-trols AeroSense 16-20 april 2001 Marriott's Orlando World Center Resort and Convention Center Orlando, Florida USA. T. A. Aliyev, G Abdoullayeva, N.Gurbanova.
141.    Robust methology for improving the conditioness of correlation matrices. Automatic Control and Соmputer Sciеnces. Allerton Press. Inc. New York, 2001, №1, р.8-20. T. A. Aliyev.
140.    Робастная технология улучшения обусловленности корреляционных матриц. Автоматика и вычислительная техника, Латвия, Рига, 2001, №1. с.11-24. Т.А. Алиев.
139.    Робастная технология контроля сейсмостойкости объектов морских нефтегазовых месторождений. Доклады АН Азерб., 2001 №1-3, с.58-67. Т.А. Алиев.
138.    Robust technology for systems analysis of seismic signals. Automatic Control and Соmputer Sciеnces. Aller-ton Press. Inc. New York, 2000, №5, рр.17-26. T. A. Aliyev.
137.    Робастная технология системного анализа сейсмосигналов. Автоматика и вычислительная техника, Латвия, Рига, 2000, №5, с.21-31. Т.А. Алиев.
136.    Robust technology for calculation of the coefficients of the fourier series of randon signals. Automatic Control and Соmputer Sciеnces. Allerton Press. Inc. New York, 2000, №4, р.18-26. T. A. Aliyev, T.A. Alizadeh.
135.    Робастная технология вычисления коэффициентов ряда Фурье случайных сигналов. Автоматика и вычислительная техника, Латвия, Рига, 2000, №4, с.22-31. Т.А. Алиев, Т.А. Ализаде.
134.    Algorithms for improving functional robusthess of diagnostic systems. Automatic Control and Computer Sciences. Allerton Press. Inc. New-York, 2000, №1, p.43-50. T. A. Aliyev, T.A. Alizadeh.
133.    Алгоритмы улучшения робастности функционирования систем диагностики. Автоматика и вычислительная техника, Латвия, Рига, 2000, №1, с.54-62. Т.А. Алиев, Т.А. Ализаде.
132.    Гибридная система контроля и диагностики состояния морских платформ. Нефтяное хозяйство, М., 2000, №1, с. 29-31. Т.А. Алиев, Т.А. Ализаде, Х.С. Таирова.
131.    Алгоритмы системного анализа сейсмической информации. Доклады АН Азерб., 1999, т.LY, № 3-4, с.46-53. Т.А. Алиев.
130.    Теория робастного системного анализа сейсмо-колебаний. Доклады АНА, 1999, т.LY, №1-2, с.55-71. Т.А. Алиев.
129.    The theory of robust system analysis of seismic signals. Transactions of Асаdemy of sciences of institute of mathematics and mechanics, Baku, 1999, v .Х1Х, №5, рр. 205-214. T.A. Aliyev.
128.    Алгоритмы улучшения робастности диагностики состояния технических объектов. Матер.конф. «Вопросы функц.анализа и мат. физики», посв.80-тию БГУ, Чашыоглу,1999, с.84-94. Т.А. Алиев.
127.    Заслуги акад. Ф.Г.Магсудова в развитии кибернетики и информатики. Изв. АН Аз. сер.физ. техн.и мат.наук, 1999, т.19, №3-4, с.3-9. Т.А. Алиев.
126.    Robust algorithms for spectral analysis of the technological parameters of industrial plants .Automatic Control and computer sciences. Alerton Press. İnc. New York, 1999, №5, p.38-44. T. A. Aliyev, T.A.Alizadeh.
125.    Робастные алгоритмы спектрального анализа технологических параметров промышленных объектов, Автоматика и вычислительная техника, Латвия, Рига, 1999, №5, с. 45–52. Т.А. Алиев, Т.А. Ализаде.
124.    Robust methode algorithms and means of diagnostics of state of sed oil-as construction. Procledincs of institute of mathematics and mechanics, Elm, Baku, 1999, vol. X, р.240-248. T. A. Aliyev.
123.    Робастная технология формирования статистических баз знаний для систем диагностики МГСП. Известия АНА, сер.физ. техн.и мат.наук, 1998, т.XVIII, с.3-7. Т.А. Алиев, Т.А. Ализаде, Х.С. Таирова.
122.    Ölçü aletlerinin kalibrasyonunda optimum çiriş işaretlerinin seçimi. TOK-98 Otomatik control Bilimsel Toplantisi, İstanbul, 15-16 ekim 1998, p. 283-286. T.A. Aliyev, Ch.M.Haciyev, R.Taatlin.
121.    Некоторые вопросы информатизации Азербайджанской Республики. Тр. II Межд. симп. «Проблемы мат. моделир., управ.. информац. технологий в нефтегазовой промости, Баку, 21-26.09.1998, с.39-43. Т.А. Алиев, И.А. Ибрагимов, Н.Д. Дагкесаманский, Г.А. Кенгерлинский.
120.    Метод проектирования адаптивных информационных систем. Труды II Межд. симп. «Проблемы мат. моделирования, управл. информационных технологий в нефтегазовой пром-сти, Баку, 21-26.09.1998, с.30-34.А. Алиев, Р.А.Караев, АИ.Мамедзаде.
119.    Гибридная система диагностики морских глубоководных стационарных платформ. Труды II Межд.симп. «Проблемы мат.моделирования, управл., информ. технологий в нефтегазовой промышленности», Баку, 21-26.09.1998, с.9-14. Т.А. Алиев,  Х.С. Таирова, Т.А. Ализаде.
118.    Algorithm to Choose the Regularization Parameters for Statistical Identification. Automation and Remote Control, 1998, №6, p.859-865. T.A. Aliyev, Z.A. Amirov.
117.    Алгоритм выбора параметров регуляризации при статистической идентификации. РАН "Автоматика и телемеханика",1998, №6, с.130-139. Т.А. Алиев, З.А. Амиров.
116.    Position-width-pulse analysis and sampling of random signals. Automatic Control and Computer Sciences. Allerton Press. Inc., 1998, №5, p.44-48. T.A. Aliyev, O.K. Nusratov.
115.    Позиционно широтно имульсиый анализ и дискретизация случайных сигналов. Автоматика и вычислительная техника, Латвия, Рига, 1998, №5, с.52-57. Т.А. Алиев, О.К. Нусратов.
114.    Интеллектуальная гибридная система диагностики морских сооружений неф-тегазодобычи. III Междл.симп. «Интеллектуальные системы», Псков, 30.06-04.07.1998, с.124-126. Т.А. Алиев, О.К. Нусратов, Н.Ф. Мусаева.
113.    Методы и средства диагностики глубинно насосного оборудования нефтяных скважин. Нефтяное хозяйство, 1998, №9-10, М., с.78-80. Т.А. Алиев, О.К. Нусратов.
112.    An algorithm for Eliminating Mikro errors of noise in the solution of Statistical Dynamics problems. Automation and Remote Control Vol 59. (Plenum publishing corporation), 1998, №5, p.679-688. T.A.Aliyev, N.F. Musaeva.
111.    Алгоритм исключения микро погрешностей помехи при решении задач статистической динамики. РАН "Автоматика и телемеханика",1998, №5, с.82-94 13. Т.А. Алиев, Н. Ф. Мусаева.
110.    Position- Width-impulse Analysis of cyclic and random signals. Optoelectronics, Instrumentation and Data Processing Allerton Press, Ins., 1998, № 2, р.85-91. T.A.Aliyev, O.K. Nusratov.
109.    Позиционно широтной импульсный анализ циклических и случайных сигналов. РАН CO "Автометрия" 1998, №2, c.87-94. Т.А. Алиев, О.К. Нусратов.
108.    Аlgorithims prodiving adequacy to regression eduquation. Optoelectronics, Instrumentation and data processing. Allerton press, Inc., New York, 1998, №2, р.92-95. T.A.Aliyev, N.F. Musaeva.
107.    Алгоритмы обеспечения адекватности уравнения регрессии. РАН CO «Автометрия", 1998, №2, с. 95-98. Т.А. Алиев, Н. Ф. Мусаева.
106.    Pulse-Width and Position Method of diagnostics of Cyclic Processes. Journal of Computer and Systems Sciences International, 1998, №1, p.126-133. T.A.Aliyev, O.K. Nusratov.
105.    Позиционно широтно импульсный метод диагностики циклических процессов. Известия РАН, «Теория и системы управления»,1998, №1, c.133-138. Т.А. Алиев, О.К. Нусратов.
104.    Algorithms for the analysis of cyclic signals. Automatic Control and Computer Sciences. Allerton Press, Inñ. New York, 1998, №2, рр.59-64. T.A.Aliyev, O.K. Nusratov.
103.    Алгоритмы анализа циклических сигналов. Автоматика и вычислительная техника, Латвия, Рига, 1998, №2, с.68-74. Т.А. Алиев, О.К. Нусратов.
102.    Planning an experiment in calibration problems of measuring apparatus. . XI IMEKO WORD CONGRESS. New measure-Ments-challenges and visions. Tampere, Finland, 1-6 June, 1998. T.A.Aliyev, M.M. Isaev, Ch. M. Hacıyev.
101.    Некоторые методы статистического анализа случайных многомерных процессов в реальном масштабе времени. Докл. АН АзССР, 1997, т. 33, №7, с. 11-16. Т.А. Алиев.[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]