TELMAN ƏLİYEV

AMEA-nın həqiqi üzvü, texnika elmləri doktoru, professor

Doğum tarixi: 2 may 1935
Doğum yeri: AR Goranboy rayonu
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru
Elmi rütbəsi: Professor, akademik
Elmi əsərlərin ümumi sayı: 587
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 383
Patentlərin sayı: 109
Kadr hazırlığı: 37 f.d. və 12 e.d.
İş yeri: AMEA-nın İdarəetmə
Sistemləri İnstitutu
Vəzifəsi: AMEA-nın müşaviri
Xidməti tel.: (+994 12) 5394384
Faks: (+994 12) 5392826
E-poçt: director@cyber.az
Soyad Ad Ata adı Dissertasiya işinin adı İxtisas şifri və adı Müdafiə tarixi
1 Kolesnikov Anatoliy İvanoviç Statik emal ilə kodlaşma ilə birgə çoxkanallı ölçü sistemləri 05.11.16 – İnformasiya-ölçmə sistemləri 05.11.1986
2 Əliyev Mirzə Balayar oğlu Kimyəvi emalı xərclərinin azaldılması məqsədi ilə qazma məhlullarının xüsusiyyətlərinin nizamlanması prosesinin texnoloji idarəetməsi 05.15.10 – Neft və qaz yataqlarının qazılması 02.11.1988
3 Koryakovseva İrina Andreyevna Stirol istehsalinda parçalanma prosesinin riyazi modelləşməsi və optimallaşdırılması 05.17.08 – Kimya texnologiyasının prosesləri və aparatları 27.06.1988
4 Məmmədov Namiq Əliəskər oğlu Kəsilməz və kəsilməz-diskret texnoloji proseslər ilə bağlı ASİ (DBM zavodunun misalında) 05.13.06 – Avtomatlaşmış sistemlərin idarəetməsi 02.07.1988
5 Qədimov Rauf Mustafa oğlu Avtomatik diskretləşmə addımının müəyyənləşdirməsi ilə sinxron dəyişmənin, sıxlaşmanın və kəsilməz siqnalların çoxkanallı ölçü sistemləri (xüsusi istifadə üçün) 05.11.16 – İnformasiya-ölçmə sistemləri 14.06.1989
6 Musayeva Nailə Fuad qızı Statik xarakteristikaların ilə texnoloji proseslərin statikasının riyazi modellərin qiymətlərinin TPP düzəlişi, alqoritmi və onların ASİ TP –də realizasiyası 05.13.07 – Texnoloji proseslərin və istehsalatın avtomatlaşdırılması 20.01.1990
7 Avanesyan Qarri Romanoviç Zədələnmiş ətrafların damarlarının aşkar edilməsi, reovazoqrafiya verilənlərinin şərh edilməsi avtomatlaşdırma sistemləri 05.13.05 – HT və idarəetmə sistemlərinin elementləri və qurğuları 18.05.1990
8 Qədirov Namiq Ələdddin oğlu Saxsı istehsalatının idarəetməsi və yoxlanılması sisteminin intellektualizasiyası 05.13.01 – Texniki sistemlərdə idarəetmə 24.12.1991
9 Əliyev Azər Şoxrəddin oğlu Determinik stoxastik və çətin həll olunan proseslər toplusundan ibarət istehsalatın avtomatik idarəetməsi 05.13.01 – Texniki sistemlərdə idarəetmə 24.06.1992
10 Səlimov Elşən Qoca oğlu Çini istehsalının avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemi 05.13.06 – Texniki sistemlərdə idarəetmə 1992
11 İsmayılov Şəmsi Dayandur oğlu İnformasiya emalı və dəyişdirilməsi prosesləri ilə obyektlərin vəziyyətinin müəyyən olunması qurğusu 05.13.05 – HT və idarəetmə sistemlərinin elementləri və qurğuları 30.06.1992
12 Mirzəyev Talıb Məmməd oğlu Azsürətli kəsilməz texnoloji proseslərin avadanlıqlarının vəziyyətini təyin etmək üçün aparat metodları və diaqnostika alqoritmləri 05.13.01 – Texniki sistemlərdə idarəetmə 22.12.1992
13 İbrahimov Nazim Səfərəli oğlu İnşaat materialları istehsalının mikroprosessorlu nəzarət və idarə sistemlərində texnoloji parametrlərin ölçü məmulatlarının süzülmə və sıxılmasının TPP və alqoritmləri 05.13.01 – Texniki sistemlərdə idarəetmə 22.12.1992
14 Qurbanova Nəzakət Hacı qızı Ərəb qrafikalı simvolların kompüter identifikasiyası 05.13.14 – İnformasiyanın işlənməsi və idarəetmə sistemləri 22.04.1994
15 Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu Adaptiv marşrutlaşdırma fun-ksiyasına malik çoxmikroprosessorlu paketləri kommutasiya mərkəzinin layihələndirmə metodlarının işlənməsi 05.13.14 – İnformasiyanın işlənməsi və idarəetmə sistemləri 11.05.1995
16 Nəcəfov Cavanşir Cahangir oğlu Nazik divarlı növdə tipli detalların ALS-nın inteqrallanmış interaktiv ALT sistemi 05.13.14 – İnformasiyanın işlənməsi və idarəetmə sistemləri 26.05.1995
17 İsmiyev Rəşad Elşad oğlu Avtomatikanin maqnit elementlərinin, elektrotexniki obyektlərin ədədi – topoloji metodlar əsasinda modelləşdirilməsi 05.09.05 – Nəzəri elektrotexnika 15.05.1996
18 İssa Əbdül Hakim İnşaat materialları sənayesin-də istehsalın təşkili və keyfiyyətin idarəedilmə intellektual sistemi 05.13.07 – Texnoloji proseslərin və istehsalatın avtomatlaşdırılması 28.12.2000
19 Əlizadə Tahir Əli oğlu Ölçü informasiyanın spektral analizinin robastlığını yaxşılaşdıran alqoritmlər 05.13.16 – HT, riyazi modelləşdirmənin və riyazi üsulların elmi tədqiqatlarda tətbiqi 29.06.2001
20 Əmirov Zakir Əjdər oğlu Requlyarlaşdırma parametrləri seçilməsinin alqoritmləri və identifikasiya məsələlərinin həll edilməsi üçün hesablama texnologiyalarının yaradılması 05.13.16 – HT, riyazi modelləşdirmənin və riyazi üsulların elmi tədqiqatlarda tətbiqi 29.01.2002
21 Tahirov Tahir Sabir oğlu Yeraltı boru kəmərlərin və dəniz neft-mədən qurğularının seysmik təsirlər zamanı dinamikasının riyazi modelləşdirilməsi 05.13.16 – HT, riyazi modelləşdir-mənin və riyazi üsulların elmi tədqiqatlarda tətbiqi 25.10.2002
22 Həsənov Ağayar Ağaxan oğlu Subdifferensialın kəsilməz aproksimasiyasından istifadə etməklə qeyrihamar optimallaşdırma məsələlərinin ədədi həlli üçün alqoritm və proqram vasitələri 05.13.16 – HT, riyazi modelləşdirmənin və riyazi üsulların elmi tədqiqatlarda tətbiqi 29.11.2002
23 Hüseynov Nuran Nəriman oğlu Operativ məlumatın interaktiv rejimində daxil edilməsi, redaktəsi və axtarışı üçün skin-sensor çeviricilərinin işlənməsi və tədqiqi 05.13.14 – İnformasiyanın işlənməsi və idarəetmə sistemləri 13.12.2002
24 Məmmədova Ülviyyə Müzəffər qızı Küylü siqnalların mövqeli-seçimli diskretləşdirilməsi və süzgəclənməsi 05.13.18 – Riyazi modelləşdirmə, ədədi üsullar və proqram kompleksləri 03.12.2004
25 Əliyev Elmar Rəşid oğlu Faydalı informasiyanın daşıyıcısı kimi əngəllərin təhlilinin köməyilə nəzarətin səmərəliliyinin artırılması alqoritmləri 05.13.18 – Riyazi modelləşdirmə, ədədi üsullar və proqram kompleksləri 14.01.2005
26 Ağamalıyeva Ceyran Ağamalı qızı Aviasiya qaz-turbin mühərriklərinin texniki vəziyyətinin tanınmasının hibrid informasiya texnologiyası 05.13.18 – Riyazi modelləşdirmə, ədədi üsullar və proqram kompleksləri 06.05.2005
27 Hacıyev Zaur Əziz oğlu İrinli travmotologiyada cərrahi müdaxilə seçiminin intellektual sistemi 05.13.01 – Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi 10.06.2005
28 Muxtarov Teymur Murad oğlu İP-interfeysi himayələşdirən fiziki qurğuları idarə edən vahid alqoritmlər və proqram vasitələrinin təkmilləşdirilməsi 05.13.01 – Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi 30.09.2005
29 Abdullayev Vüqar Hacımahmud oğlu Asinxron mühərriklərin kütləvi istehsalında keyfiyyətə nəzarət və onun idarəolunması üçün vibrodiaqnostika sistemi 05.13.06 – Texnoloji proseslərin və istehsalatın avtomatlaşdırılması 28.10.2005
30 Məmmədzadə Rüfət Əliağa oğlu Özlü-elastik mühitlərdə süzülmə prosesinin riyazi modelləşdirilməsi və layların hidrodinamik parametrlərinin identifikasiya məsələləri 05.13.18 – Riyazi modelləşdirmə, ədədi üsullar və proqram kompleksləri 29.09.2006
31 Quliyeva Sevinc Yunis qızı Yüklənmələrin tarixinin təsiri nəzərə alınmaqla yorğunluqdan dağılma prosesinin modelləşdirilməsi 05.13.18 – Riyazi modelləşdirmə, ədədi üsullar və proqram kompleksləri 23.06.2006
32 Abdullayeva Səidə Mehdi qızı Məsafədən zondlama verilənlərinin səmərəli interpretasiyası üçün GİS-intranet əlavələr bazasında geoverilənlərin məlumat-sorğu sisteminin yaradılması 05.07.12 – Məsafədən aero-kosmik tədqiqatlar 25.06.2008
33 Кazımzadə Aydın Kazım oğlu Azərbaycan əl xalılarının naxış və ornamentlərinin tanınma və identifikasiyası intellektual informasiya sistemi 05.13.01- Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi 05.12.2008
34 Quluyev Qəmbər Ağaverdi oğlu Kompressor stansiyalarının texniki vəziyyətinin dəyişməsinin gizli dövrünün küy texnologiyaları və monitorinq sistemi 05.13.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi 20.11.2009
35 Rəcəbov Mir-Məmməd Faiq oğlu "Tərs ölçmə məsələlərinin həllinin effektivliyinin artırılması üçün alqoritmlərin işlənməsi” 05.13.06 "Texnoloji proseslərin və istehsalın avtomatlaşdırılması və idarə edilməsi” 15.01.2010
36 Paşayev Fərhad Heydər oğlu İstismarı dayandırılmış quyunun ağzında alınan seysmoakustik siqnalların analizi alqoritmlərivə işlənməsi 05.13.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi 03.12.2010
37 Rzayeva Nərmin Eldar qızı Ürək küyünün robast noise analiz texnologiyasının tətbiqi ilə ürək fəaliyyətinin monitorinqi sistemi" 1203.01 – kompüter elmləri İSİ
16.06.2017