TELMAN ƏLİYEV

AMEA-nın həqiqi üzvü, texnika elmləri doktoru, professor

Doğum tarixi: 2 may 1935
Doğum yeri: AR Goranboy rayonu
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru
Elmi rütbəsi: Professor, akademik
Elmi əsərlərin ümumi sayı: 587
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 383
Patentlərin sayı: 109
Kadr hazırlığı: 37 f.d. və 12 e.d.
İş yeri: AMEA-nın İdarəetmə
Sistemləri İnstitutu
Vəzifəsi: AMEA-nın müşaviri
Xidməti tel.: (+994 12) 5394384
Faks: (+994 12) 5392826
E-poçt: director@cyber.az

İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun yerinə yetirdiyi işlər əsasında alınan və tətbiqi mümkün olan aşağıdakı layihələr təklif olunmuşdur.

1. Dərinlik neft quyusunun texnoloji parametrlərinin küylərinin analizi əsasinda texniki vəziyyətinin dəyişməsinin gizli dövrünün intellektual monitorinq sistemi; Avrasiya patenti № 010086, 2008; Beynəlxalq patent WO/2009/003249.
2. Neft-qaz çixarma müəssisəsi obyektlərinin küy analizi texnologiyasi əsasinda nəzarət və idarə kompleksi; Beynəlxalq patent WO/2009/003249; patent AZ I 0104, 05.10.2006
3. Neft mədənlərinin küy analizi əsasinda işləyən nəzarət və idarə etmə kompleksinin texniki vasitələri; beynəlxalq patent WO/2009/003249; patent AZ I 0104, 05.10.2006
4. Neft quyularinin texniki vəziyyətinin robast nəzarət qurğusu; patent AZ 0050, 07.04.2008
5. Qazma prosesində tutulmani proqnozlaşdiran robast sistem; patent AZ 0050 , 07.04.2008
6. Dəniz neftçixarma platforma və estakadalarinin texnoloji parametrlərinin küylərinin analizi əsasinda qəzalarin hibrid proqnozlaşdirma sistemi; patent AZ I 0166, 10.10.2007
7. Kompressor stansiyalarinda baş verə biləcək qəzalarin diaqnostikasi və proqnozlaşdirilmasi üçün robast nəzarət sistemi
8. Hündür binalarin texniki vəziyyətlərinin dəyişməsinin gizli dövrünün paylanmiş intellektual monitorinq sistemi; Beynəlxalq patent № WO/2009/130933; Patent AZ I 0109, 02.07.2008
9. Seysmoakustik intellektual telemetrik stansiya; Avrasiya patenti № 011003 30.12.2008; Beynəlxalq patent № WO/2007/143799
10. Regional seysmoakustik intellektual telemetrik sistem; Avrasiya patenti № 012954, 26.02.2010; Beynəlxalq patent № WO/2006/130933
11. Çoxkanalli seysmoakustik telemetrik hibrid intellektual monitorinq və proqnozlaşdirma sistemi; Avrasiya patenti № 012954, 26.02.2010; Beynəlxalq patent № WO/2006/130933
12. Kür çayi üzərindəki hidroelektrik stansiyalarin texniki vəziyyətinin dəyişməsinin gizli dövrünün intellektual monitorinq sistemi
13. Elektrik stansiyalari obyektlərinin texniki vəziyyətlərinin mikrodəyişmələrinin robast monitorinqi və qəzalarin proqnozlaşdirma sistemi; patent № 1084746, 08.12.1983
14. Təyyarələrin və vertolyotlarin texniki vəziyyətinin uçuşdan qabaq küylərin analizi əsasinda monitorinqi sistemi; patent AZ I 0050 07.04.2008
15. Ttrombun diaqnozunun və proqnozlaşdirilmasinin robast korrelyasiya-ekstremal sistemi; Avrasiya patenti № 010086, 30.06.2008, patent № 1602454, 01.07.1990
16. Ürək-damar sistemində patofizioloji proseslərin küylərin analizi əsasinda robast diaqnostikasini və proqnozlaşmasini təmin edən monitorinq sistemi
17. Ürək-damar xəstəliklərinin robast monitorinq cihazinin təcrübi nümunəsi; avrasiya patenti № 010757, 30.10.2008; patent № 999064, 21.10.1982
18. Tağ şəkilli dambanin texniki vəziyyətindəki mikrodəyişmələrin intellektual monitorinq sistemi
19. Zəlzələlərin intellektual çoxkanallı telemetrik seysmoakustik monitorinq və proqnozlaşdırma sistemi; Avrasiya patenti № 011003 30.12.2008; Beynəlxalq patent № WO/2007/143799
20. Azdebitli neft quyularının dövrü iş rejiminin idarə üsulu; Beynəlxalq patent WO/2009/003249, 08.01.2009; Avroasiya patenti N 013 861
21. Regionların davamlı sosial-iqtisadi inkişafını təmin edən idarəedici qərarqəbuletməni dəstəkləyən informasiya sistemi
22. Torpaqların səmərəli və dayanıqlı istifadə edilməsini təmin edən informasiya-məsləhət sistemi
23. İKT şəbəkələrinin resurslarının artırılması modelləri, alqoritm və texnologiyaları
24. Çox terminnallı kütləvi xidmət sistemləri üçün idarəetmə texnologiyaları
25. Neft kəmərlərində və terminallarında texnoloji parametrlərə kompleks nəzarət, informasiya-ölçmə və idarəetmə intellektual sistemi
26. İnşaat materialları istehsalının riyazi modellərinin adekvatlığının yaxşılaşdırılmasının hibrid informasiya texnologiyaları
27. Fövqəladə hallarda obyektlərin və reqionların müdafiəsininin idarə olunmasının avtomatlaşdırılması ücün riyazi modellər və informasiya texnologiyaları
28. Milli iqtisadiyyatın idarəedilməsinin modellər sistemi və qərərqəbuletmə texnologiyaları
29. Ekoloji proseslərin tədqiqi üçün proqnozlaşdırma modelləri