TELMAN ƏLİYEV

AMEA-nın həqiqi üzvü, texnika elmləri doktoru, professor

Doğum tarixi: 2 may 1935
Doğum yeri: AR Goranboy rayonu
Elmi dərəcəsi Texnika elmləri doktoru
Elmi rütbəsi: Professor, akademik
Elmi əsərlərin ümumi sayı: 587
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 383
Patentlərin sayı: 109
Kadr hazırlığı: 37 f.d. və 12 e.d.
İş yeri: AMEA-nın İdarəetmə
Sistemləri İnstitutu
Vəzifəsi: AMEA-nın müşaviri
Xidməti tel.: (+994 12) 5394384
Faks: (+994 12) 5392826
E-poçt: director@cyber.az

T.e.d., prof., akad. TELMAN ABBAS OĞLU ƏLİYEVİN dərc olunmuş bütün elmi əsərlərinin
S İ Y A H I SI

400. İdentification of nanotechno-logical processing in oil debit. The Third Intern. сonf. "Problems of Cybernetics and Informatics” PCI'2010, Baku, 2010, September 6-9, vol.II, p. 91-95. Telman Aliyev, Gambar Guliyev, Abbas Rzayev, İltizam Yusifov.
399. Mathematical model of termoshemical oil deemul-sation prosess. The Third Intern. сonf. "Problems of Cybernetics and Informatics” PCI'2010, Baku, 2010, September 6-9, vol.II, p. 88-91. Telman Aliyev, Gambar Guliyev, Abbas Rzayev, İltizam Yusifov.
398. Noise technologies of identification of change of complex objects from normal to failure stat. The Third Intern. Conf. “Problems of Cybernetics and Informatics” PCI’2010, vol.II, september 6-8, Baku, p.51-54. Telman Aliyev, Naila Musayeva, Gambar Guliyev, Rayf Gadimov, Ulkar Sattarova
397. Intellektual seismoacoustic telemetric station. The Third Intern. Conf. “Problems of Cybernetics and Informatics” PCI’2010, volum II, september 6-8, 2010, Baku, p.3-6 (plenar), Telman Aliyev, Ali Abbasov, Akif Alizada, Gurban Etirmishli, Gambar Guliyev, Fahrad Pashayev.
396. Позиционно-бинарное распознавание циклических сигналов с нечетким временным анализом информационных признаков Труды VIII Междун. симп. “Интеллектуальные cистемы” (İNTELS’2010),Россия, Владимир, Владимирский Гос.Университет им. А.Г. и Н.Г.Столетовых, 28 июня-2 июля 2010, с. 106-110, Т.А. Алиев, О.Г.Нусратов, Р.Р.Рзаев
395. Принципы построения и функционирования интеллектуальных глубинных сейсмоакустических станций Tezis Труды VIII Междун. симп. “Интеллектуальные cистемы” (İNTELS’2010),Россия, Владимир, Владимирский Гос.Университет им. А.Г. и Н.Г.Столетовых, 28 июня-2 июля 2010, c.49-53. Т.А. Алиев, Г.А.Гулуев, Ф.Г.Пашаев, А.Б.Садыгов
394. Математическое моделирование нанотехнологических процессов в подготовке нефти. Нефтепереработка и нефте-химия. Научно-технические достижения и передовой опыт, М., 2010, №4, с.26-29. Т.А. Алиев, Г.А.Гулуев, Р.Р.Рзаев, И.Б.Юсифов
393. Robust technologies for calculating normalized correlation functions, Cybernetics and Systems Analysis, Springer New York, 2010, №1, p.153-166. T.A.Aliyev, N.F.Musaeva, U.E.Sattarova.
392. Робастные технологии вычисления нормированных корреляционных функций. «Кибернетика и системный анализ», Киев, №1, 2010, с.172-185. Т.А.Алиев, Н.Ф. Мусаева, У.Э. Саттарова.
391. Fasiləsiz siqnalın diskretləşmə tezliyinin təyini üsulu. Patent Az İ 2010 0085, Verilmə tarixi 01.10.2010. T.A.Aliyev, Ü.E. Səttarova, D. Məstəliyeva.
390. Ortopediyada ekspert sistemi. Patent Az № İ 2010 0001 Verilmə tarixi 14.01.2010. T. A. Əliyev, G.G. Abdullayeva, Z. Hacıyev, Ç.A. Əlizadə.
389. Xəstəlik mənbəyinin əyaniləşdirilməsi üsulu. Patent Az № İ 2010 0002 Verilmə tarixi 14.01.2010. T.A.Əliyev, G.G. Abdullayeva, Z. Hacıyev, Ç.A. Əlizadə.
388. Süni neyron şəbəkələri. Patent Az № İ 2010 0003 Verilmə tarix 14.01.2010. T.A.Əliyev, G.G. Abdullayeva, Z.A. Hacıyev, Ç.A . Əlizadə.
387. Azdebütlü neft quyularının dövrü iş rejimlərinin idarəedilməsi üsulu . Beynəlxalq Patent PCT № 2007/000004, WO/2009/003249, 08.01.09 Avrasiya. Patenti №013861, 30.08.2010. T.A.Əliyev, O.Q. Nüsrətov, Q.A. Quluyev, F.H. Paşayev.
386. Способ предсказания времени регистрации подземных колебаний наземными сейсмостанциями. Евразийский патент N 012954 дата выдачи 26.02.2010. Т.А. Алиев
385. Qan damarlarının funksional vəziyyətinin indikasiyası üsulu.. Patent Az № İ 2010 0036. Verilmə tarixi 05.05.2010. T.A.Əliyev, O.B. Axundov, Q.A. Quluyev, F.H. Paşayev, R.K. Menyayeva, R.A. Məlikov.
384. İnformatika və kibernetikaya həsr edilmiş 50 il (1958-2008) (azərbaycan, rus və ingilis dilində) Bakı, Elm, 2009. T.A.Əliyev
383. Ştanqlı, dərinlik nasoslu neft quyularının ani məhsuldarlığının təyini alqoritmi.AMEA-nın Xəbərləri. Fiz.-Texn. və Riyaz. elmləri ser, 2009, сild XXIX, №3, s.125-129. T.A.Əliyev, Q.A.Quluyev, F.H.Paşayev, İ.B.Yusifov.
382. Интеллектуальная система сейсмоакустического мониторинга и начала зарождения землетрясений. Известия НАН Азерб., сер. Физ.-техн. и мат. наук, 2009, т. ХХIХ, №6, с.3-7. Т.А. Алиев, Г.А.Гулуев, Ф.Г.Пашаев, И.З.Саттаров
381. Методика и порядок проведения экспериментов для контроля достоверности результатов сейсмоакустического мониторинга аномальных сейсмических процессов. Известия НАН Азерб., сер. Физ.-техн. и мат. наук, 2009, т. ХХIХ, №6, с.96-98, Т.А. Алиев, А.А.Ализаде, Г.А.Гулуев, Ф.Г.Пашаев, Г.Д.Етирмишли
380. Интеллектуальная телеметрическая сейсмоакустическая система помехомониторинга. İnşaatın müasir problemləri və elmi praktiki konfr. Mater.,24.12.2009, с.129-132. Т.А. Алиев , Мамедова Г.Г.
379. Seysmoakustik monitorinq sistemi. Elm və həyat, 2009, №3-4, s. 4-8. T. A. Aliyev.
378. Correlation indicators of microchanges in technical states of control objects. Cybernetics and Systems Analysis, Springer New York, 2009, No.4, vol.45, pp. 655-662. T. Aliyev, Q.Quluyev, A.Rzayev, F.Pashayev.
377. Корреляционные индикаторы микроизменений в технических состояниях объектов контроля. Кибернетика и системный анализ, Киев, 2009, №4, с. 169-178. Т. Алиев, Г. Гулуев, А. Рзаев, Ф. Пашаев.
376. Pozition-Binary and Spectral indicators of microchanges in the technical states of control objects. Automatic Control and Computer Sciences, 2009, №.3, vol.49, pp. 156-165. T. Aliyev, Q.Quluyev, A.Rzayev, F.Pashayev, A.Abbasov.
375. Способ мониторинга начала аномальных сейсмических процессов. Международный патент WO 2006/130933, 26.12.06, Евразийский патент N 012803 дата выдачи 30.12.2009. Т.А. Алиев, А.M. Aббасов, T.А. Ализаде.
374. Позиционно-бинарные и спектральные индикаторы микроизменений в технических состояних объектов контроля. Автоматика и вычислительная техника, 2009, №3, с. 57-69. Т.А. Алиев, Г.А. Гулуев, А. Рзаев, Ф.Г. Пашаев, А.М. Аббасов.
373. Processing system of dynamometrical data on the basis of modern information technology. The second intern. conf. “Problems of cybernetics and informatics”, Baku, 2008, 10-12 September, p.172-175.Telman Aliyev, Gambar Guluyev, Farhad Pashayev, Rasim Malikov, Iltizam Yusifov
372. Численная оценка уровня социального развития (по выбранным отраслям) Известия НАНА, сер. Физ. техн. и мат. наук, «Информатика и проблемы управления», 2008, №6, с.84-93. Т.А. Алиев, Э.Р. Алиев, Р.Р. Рзаев.
371. Интеллектуальные распределенные системы помехо-мониторинга технического состояния высотных зданий городов сейсмоактивных регионов. Труды VIII Межд. Симп. “Интеллектуальные cистемы”(İNTELS’2008), Россия, Нижний Новгород, НГТУ им. Р.К.Алексеева, 30 июня- 4 июля 2008, Т.А. Алиев, Э.Р. Алиев.
370. Strateji və sosial əhəmiyyətli obyektlərin texniki vəziyyətlərinin paylanmış intellektual monitorinq sistemi. Известия НАНА, сер. Физ.техн. и мат. наук, т. XXVIII, «Информатика и проблемы управления», 2008, №3, с.95-102, T. A. Əliyev, E.R. Əliyev, O.Q. Nüsrətov, Q.A. Quluyev,F.H. Paşayev,
369. Интеллектуальная система идентификации аномальных сейсмических процессов. Труды VIII Межд. Симп. “Интеллектуальные cистемы”(İNTELS’2008), Россия, Нижний Новгород, НГТУ им. Р.К.Алексеева, 30 июня - 04 июля 2008, c.35-39. Т.А. Алиев, Н.Ф.Мусаева, Д.И.Масталиева, У.Э.Рзаева
368. Multichannel Telemetric System for Seismo-Acoustic Signal Interference Monitoting of Earthquakes. Automatic Control and Computer Sciences, 2008, vol.42, №.4, p.223-228. T.A.Aliyev, E.R. Aliyev,
367. Многоканальная телеметрическая система сейсмоакустического помехомониторинга землетрясений. Автоматика и вычислительная техника, Рига, 2008, №4, с.81-88.Т.А. Алиев, Э.Р. Алиев.
366. Intellectual telemeter system of a noise monitoring of the technical condition of significant objects and abnormal seismic processes. The Intern. Conf. Problems of cybernetics and informatics, Baku, 10-12 September 2008, v.1. T.A.Aliyev.
365. Adaptive technology of discretization of noise signals. Automatic Control and Computer Sciences, 2008, №.1, pp. 20-25 T.A.Aliyev, E.R. Aliyev, D.I. Mastaliyeva, U.E. Rzayeva.
364. Адаптивная технология дискретизации зашумленных сигналовАвтоматика и вычислительная техника, Рига, 2008, №1, с.29-37. Т.А. Алиев, Э.Р. Алиев, Д.И.Масталиева, У.Э. Рзаева.
363. Способ мониторинга начальной стадии заболевания сосудов Евразийский патент № 010757 дата выдачи 30.10.2008. Т.А. Алиев, А.M. Aббасов, O.Б.Ахундов, Ч.И. Рустамов, Ф.Дж. Тагизаде.
362. Експертная система. Евразийский патент № 010086 дата выдачи 30.06.08. Т.А. Алиев, Г.Г. Абдуллаева, З.A. Гаджиев, Ч.A. Ализаде.
361. Способ мониторинга и прогнозирования землятрясений. Международный патент WO/2007/ 143799, PCT/AZ2006/000002, Евразийский патент № 011003 дата выдачи 30.12.2008. Т.А. Алиев, А.M. Aббасов, Э.Р. Алиев, Г.A. Гулуев.
360. Anomal seysmik proseslərin başlanmasının monitorinq üsulu. PatentAz № İ 2008 0109, Verilmə tarixi 02.07.2008. T.A.Əliyev, Ə.M. Abbasov, T.Ə. Əlizadə.
359. Neft quyularının dərinlik-nasos qurğularının diaqnostikası üsulu. Patent. Az № i 2008 0049. Verilə tarixi 07.04.2008. T.A.Əliyev, O.Q. Nüsrətov.
358. Aviasiya texnikasının texniki vəziyyətinin uçuşdan-qabaq əngəlmonitorinqi üsulu. Patent Az № İ 2008 0050 Verilmə tarixi 07.04.2008. T.A.Əliyev.
357. Theoretical fundamentals of interference analysis and forecasting failures by means of interference. Cibernetics and Systems Analysis, 2008, №4, Kiyev. T.A.Aliyev.
356. Теоретические основы анализа помехи и помехопрогноза аварий Кибернетика и системный анализ, Киев, 2008, №4, Т.А. Алиев.
355. Bakının hündür binalarının texniki vəziyyətinin paylan-mış intellectual monitorinq sistemi. Elm və həyat, 2008, №1, s.3-6. T.A.Əliyev.
354. Digital Technology and system of noise monitoring of failure origin. Natural Cataclysms and Global Problems of the modern civilization. Special edition of Transactions of the International Academy of Science H&E, Baku-Inns-bruck-2007, pp.41-51. T.A.Aliyev, Mammadova G., Aliyev E.R.
353. Проблемы мониторинга технического состояния высотных зданий и стратегических объектов сейсмических регионов. IV Beynəlxalq simp. “Fövqəladə hallarda təhlükəsizliyin idarə olunması”, Bakı, 2007, 15-16 noyabr, s. 3 (plenar məruzə). Т.А. Алиев.
352. Теоретические и прикладные проблемы анализа зашумленных сигналов. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları və elektron təhsillin aktual problemləri Elektron idarəetmə elmi-praktik konfr. Mater., Gəncə, 29-30 noyabr 2007, s.3-15. Т.А. Алиев, Э.Р. Алиев, Р.М. Кадымов, У.Э. Рзаева.
351. Адаптивная аппаратно-программная технология дискретизации зашумленных сигналов. IV Beynəlxalq simp. “Fövqəladə hallarda təhlükəsizliyin idarə olunması”, Bakı, 15-16 noyabr, 2007, s. 94-96. Т.А. Алиев, Э.К. Алиев, Д.И. Масталиева, У.Э. Рзаева.
350. Robust Technology with Analysis of Interference in Signal Processing. New York, Kluwer Academic Plenum Publishers, 2007 (ikinci dəfə təkrar çap olunub). T. A. Aliyev.
349. Цифровая помехотехнологи анализа корреляционных сигналов. Известия НАН Азерб., сер. Физ.техн. и мат. наук, 2007, т.ХХVII, №2-3, с.134-138. Т.А. Алиев, Э.Р. Алиев, Д.И. Масталиева, У.Э. Рзаева.
348. Digital Noise Monitoring of Defect Origin Series monoqrafiya Springer-Verlag, London, 2007. T. A. Aliyev.
347. Interference technology of Early Control of defect origin in technical objects.Proceegings of the 2007 Industrial Engineerinq Research Conference (Critical Role in a Flat World IIE Annual Conference & Expo 2007, may 19-23, Nashville, Tenn., pp.682-687) Telman Aliyev, Elchin Aliyev.
346. Способ мониторинга начала аномальных сейсмических процессов. Международный патент PCT/AZ2005/000006, № WО 2006/130933, дата выхода – 14.12.2006. Т.А. Алиев.
345. Siqnalın eyniləşdirilməsi üsulu. Patent Az № İ 2007 0166, Verilmə tarixi 10.10.2007. T.A.Əliyev, O.Q. Nüsrətov.
344. Digital Technology and systems for Generating and Analyzing Information from deep strata of the Earth for the Purpose of Interference monitoring of the Technical state of Major Structures. Automatic Control and Computer Sciences, 2007. vol. 41, №.2, pp.59-67. T. A. Aliyev, Abbasov А.М., Aliyev E.R., Guluev G.A.
343. Technology of noise analysis and monitoring of defect origin. Applied and Computational Mathematics. An International journal, 2007, Vol. 6, №2, pp.246-252. Telman Aliyev, Elchin Aliyev.
342. Technology of noise analysys and monitoring of defect origin. 3-rd Intern. Conference on Information Technologies & Telecommunication, (ИТ & ТЪ-2007) Ganja, Azerbaijan, October 4-6, 2007, с.11-16. Telman Aliyev, Elchin Aliyev.
341. Цифровая технология и система получения и анализа информации от глубинных пластов земли с целью помехо-мониторинга технического состояния социально-значимых объектов. Автоматика и вычислительная техника, Рига, 2007, №2, с.3-15.Аббаов А.М. Алиев Э.Р., Гулиев Г.А.
340. Mathematikal methods and information technology in and industry. ICOHTEC 2006, Transforming Ekonomies and Civizations the Pole of Technology, UK, Leicester, 2006, p.32. T.A. Aliyev, N.Ch. Movsumzada, A.E. Karayev.
339. Theory and technology of interference monitoring of the beginning of origin of a defect. Proceeding of the first Intern. Conf. on Problems of Cybernetics and Informatics, Baku, 2006, Vol.1, pp.10–13. T.A. Aliyev.
338. Fundamentals of interference monitoring of the defect origin beginning. Automatic Control ahd Computer Sciences, Allerton Press, Inc., New York, 2006, №5, pp. 12–24. T.A. Aliyev.
337. Теоретические основы помехомониторинга начала зарождения дефекта.Автоматика и вычислительная техника, Латвия, Рига, №5, 2006. Т.А. Алиев.
336. Интеллектуальная технология и система помехо-мониторинга начала зарождения дефекта. Тр.VII Межд. Симп. “Интеллектуальные системы (INTELS’2006)», Краснодар КИИЗ, 26-30.06.06, с.17-20. Т.А. Алиев.
335. Ölçü informasiyasının doğruluq dərəcəsinin təyini üsulu. Patent Az № İ 2006 0104. Verilmə tarixi 05.10.2006, T.A.Əliyev, N.F. Musayeva.
334. Цифровые помехотехнологии. Баку, Элм, 2005. Т.А. Алиев.
333. Gənclərin gələcəyi onların təhsilə münasibətlərindən birbaşa asılıdır. Azərb. Resb. “Konstitusiya günü”nə həsr olunmuş Tələbələrin 54 elmi-texniki konfr. mater.,Bakı, 2005, s.8-11. T.A.Əliyev.
332. Digital technology and a system of interference monitoring of the technical stat of physical structures and wqrnings of anomalous seismic processes. Automatic Control and Computer Sciences. Allerton press Inc New York, 2005, vol.39, №6, p. 1-7. T. A. Aliyev, Abbasov A.M.
331. Цифровая технология и система помехомониторинга технического состояния строительных объектов и сигнализации аномальных сейсмических процессов. Автоматика и вычислительная техника, Рига, 2005, №6, с. 3-10. Т.А. Алиев, Аббасов A.M.
330. Theory and technology of predicition of changing stochastic processes into a failure state by means of analysis of interference. The 1st International Con-ference on Control and Optimization with Industrial Applications (COIA-2005) Baku, Azerbaijan, 2005, 22-25 may, p.1. T. A. Aliyev.
329. Technology of experimental investication of stochastic processes. Automatic Control and Computer Sciences. Allerton press Inc New York, 2005, vol.39, №4, p.12-21. T. A. Aliyev, N.F. Musaeva.
328. Технология экспериментального исследования стохастических процессов. Автоматика и вычислительная техника, Рига, 2005, №4, с. 15-26. Т.А. Алиев, Мусаева Н.Ф.
327. Теория и технология анализа помехи и помехопрогноза аварий Баку, Элм, 2004. Т.А. Алиев.
326. Position-binary technology of analysis of cyclic processes and noises. International Council Scientific Development International Academy of Scitnce. Science without Borders. Transactions of the Internacional Academy of Science HE vol.1 2003/2004, Baku-Innsbruck, p.277-287. T. A. Aliyev.
325. Робастная информационная система прогноза аварий на компрессорных станциях магитральных нефтегазопроводов. Нефтяное хозяйство, № 11, М., 2004, с. 112-114. Т.А. Алиев, Г.А. Гулуев.
324. Теоретические основы помехопрогноза аварий на морских объектах нефтега-зодобычи. Тр.II Респ.научн.конф «Сов. проблемы информатизации, кибернетики и информационных технологий, Баку, 26-28.10.04, с.5-7. Т.А. Алиев.
323. Технология помехопрогноза аварий в промышленных интеллектуальных системах. VI Межд. симп. «Интеллектуальные системы» INTELS -2004, Россия, СГТУ, Саратов, 29.06-02.07, 2004 (пленарное выступление). Т.А. Алиев.
322. Анализ значимости позиций при позиционно-бинарном распознавании циклических сигналов. Известия НАН Азерб., сер. Физико-техн.и мат. наук, 2004, №2, с.3-8. Т.А. Алиев, О.К. Нусратов.
321. Theoretical foundations of interference analysis of noisy signals. Automatic control and computer sciences. Allerton press, Inc. New York, 2004, vol.38, №3, р.18-27. T. A. Aliyev.
320. Теоретические основы анализа помехи зашумленных сигналов. Автоматика и вычислительная техника, Латвия, Рига, 2004, № 3, с. 22-32. Т.А. Алиев.
319. Робастная технология гаромонического анализа. Совр.проблемы социально-эконом. развития и информац.технологий. Сб. трудов Межд.НТК, Баку,2004, с.7-14, Т.А. Алиев, Т.А. Ализаде
318. Tanınma üsullarının müqaisəli xarakteristikası. Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserni, Elmi məcmüələr,2004,cild 6, №1, s.102-105. T.A.Əliyev, Abdullayeva G.G., Ağamalıyeva C.
317. Теория и технология помехопрогноза аварий на самолетах. Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserni, Elmi məcmüələr,2004,c.6,№1,s.23-29. Т.А. Алиев.
316. Information system for diagnostics and interference prediction of failures at compressor stations. Automatic control and computer sciences Allerton press Inc New-York, 2003, vol.37, №6, р.28-33. T. A. Aliyev, G.A.Guluyev
315. Информационная система диагностики и поме-хопрогноза аварий на компрессорных станциях. Автоматика и вычислительная техника, Рига, Латвия,2003, №6, с.33-39. Т.А. Алиев, Г.А.Гулуев
314. Theory and technology for interference imposed failure prediction Automatic control and computer sciences Allerton press Inc New York, 2003, №3, р.15-22. T. A. Aliyev.
313. Теория и технология помехопрогноза аварий. Автоматика и вычислительная техника, Латвия, Рига, 2003, №3, с.21-28. Т.А. Алиев.
312. Pozition binary methodology for extraction of interference from noisy signals. .Automatic control and computer sciences. Allerton press Inc New York, 2003, №2, р. 12-19. T. A. Aliyev, U.M. Mamedova.
311. Позиционно-бинарная технология выделения помех из зашумленных сигналов.Автоматика и вычислительная техника, Рига, Латвия, 2003, №2, с.16-24. Т.А. Алиев, Мамедова У.М.
310. Theory of noise forecal of pathological processes. Beynəlxalq EA-nın Sərgisi, Avropa və Rusiya Bölmələri, Аzərb.MEA, Şamaxı Rəsədxanası, Azərb. Respublikasının. prezidenti H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq simp. “Dövrlik və kosmoloji problemlər”, Pirqulu,Y.Məmmədəliyev qəsəbəsi, Azərb. Respublikası, Materiallar, 02-04.05.2003, s.51-63.T. Aliyev
309. Концептуальная модель информационной системы диагностики и прогноза состояний технических объектов. Известия НАН Азерб., сер. Физ.-техн.и мат. наук, 2003, №3, с.113-117. Т.А. Алиев, Абдуллаева Г.Г, Агамалыева Дж.
308. Sürətlərin tanınması üçün proqram vasitəsinin yaradılması. AMEA Xəbərləri, fiz.-texn. və riyaz. еlmləri ser., 2003, №3, s.3-7. T.A.Əliyev, G.Abdullayeva, C.Ağamalıyeva
307. Робастная информационная система диагностики и прогноза аварий на компрессорных станциях. Труды Респ. научн. конф. «Совр. проблемы информатики, кибернетики и информац. технологий»,28-30.04.2003, т.1, с.10-13. Т.А. Алиев, Г.А. Гулиев.
306. Теория анализа помехи как носителя полезной информации.Труды Респ.научн. конф. «Совр.проблемы информатики, кибернетики и информационных технологий», Баку, 28-30.04. 2003, т.1, с.3-9 . Т.А. Алиев.
305. Robust Techology with Analysis of Interference in Signal Processing.  Kluver, Academic plenum Publishers, New York, 2003. T. A. Aliyev.
304. Алгоритм для минимизации не дифференцируемых выпуклых функций. Изв.НАНА, сер.физ.техн. и мат.наук, «информатика и проблемы управления», 2002, №2-3, т.XII, с.16-19. Т.А. Алиев, А.М.Багиров, А.А.Гасанов.
303. F-модель надежности. Изв.НАНА, сер.физ.техн. и мат.наук, «информатика и проблемы управления»,2002,№2-3,т.XII,с.3-9. Т.А.Алиев, Э.К.Шахбазов, В.М.Мамедов
302. Информационная технология корреляционного анализа помехи зашумленных сигналов. Доклады НАН Азерб., т.3-4, 2002, с.74-79. Т.А. Алиев, Э.Р. Алиев.
301. Theory of interference analysis. Automatic Control and Соmputer Sciеnces. Allerton Press. Inc. New York, 2002, №6, р.29-34. T. A. Aliyev.

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]